آموزش ADO.NET > کار با اشیای داده ای ADO.NET >

اضافه کردن ستون ها ( fields ) های مورد نظر به شی DataTable

اضلفه کردن فیلدها ( Columns) به شی DataTable :

یک شی DataTable شامل مجموعه ای از اشیای DataColumn می شود که در خاصیت Columns ، با یا بدون محدودیت هایی تعیین شده ، شما و ساختار جدول را تعیین می کند .
برای ایجاد یک شی DataColumn دو راه وجود دارد :

  1. استفاده از تابع سازنده ستون ها (Columns Constructor) .
  2.  فراخوانی متد Add خاصیت Columns جدول .

متد Add سه پارامتر اختیاری Column Name ، Data Type و Expression را پذیرفته و سپس یک شی جدید Data Column ساخته و آن را به مجموعه Columns اضافه می کند . همچنین این متد می تواند یک شی آماده و موجود DataColumn را دریافت کرده و به مجموعه اضافه نماید .
مثال زیر ، 4 ستون یا فیلد جدید را به یک شی DataTable اضافه کرده است :

VB کد Dim workTable As DataTable = New DataTable("Customers")

Dim workCol As DataColumn = workTable.Columns.Add( "CustID", Type.GetType("System.Int32"))
workCol.AllowDBNull = false
workCol.Unique = true

workTable.Columns.Add("CustLName", Type.GetType("System.String"))
workTable.Columns.Add("CustFName", Type.GetType("System.String"))
workTable.Columns.Add("Purchases", Type.GetType("System.Double"))
C# کد DataTable workTable = new DataTable("Customers");

DataColumn workCol = workTable.Columns.Add("CustID", typeof(Int32));
workCol.AllowDBNull = false;
workCol.Unique = true;

workTable.Columns.Add("CustLName", typeof(String));
workTable.Columns.Add("CustFName", typeof(String));
workTable.Columns.Add("Purchases", typeof(Double));

در مثال فوق توجه داشته باشید که خواص Allow DBNull و Unique  در این متد ترتیب تعیین می کنند که فیلد workCol نبایستی خالی بود و همچنین مقدار آن یکتا ( غیر تکراری ) باشد .
نکته : توجه داشته باشید که اگر یک ستون ( فیلد ) را به عنوان کلید اصلی جدول انتخاب نمایید ، بصورت اتوماتیک مقدار خاصیت AllowDBNull آن به false  و خاصیت Unique آن به true تغییر می کند . برای اطلاعات بیشتر به بخش تعیین کلیدها در ADO.Net بروید .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟