آموزش ADO.NET > کار با اشیای داده ای ADO.NET > اضافه کردن یک شی DataTable به یک شی DataSet

اضافه کردن یک شی DataTable به یک شی DataSet :

همانطور که در بخش معرفی شی DataSet اشاره کردیم ، این شی یک ظرف داده ای است که اطلاعات را در قالب یک یا چندین جدول درون خود نگه می دارد .
هر جدول درون شی DataSet توسط یک شی DataTable ساخته شده و قابل دسترس است . جداول ( اشیای DataTable ) یک DataSet نیز ، درون مجموعه DataTableCollection آن قرار دارند .
شما می توانید در ADO.NET به راحتی یک شی DataTable را ساخته و به یک شی DataSet اضافه نمایید . همچنین می توانید اطلاعات اصلی جدول مثل کلید اصلی و خواص ویژه آن را به ترتیب به وسیله خواص PrimaryKey و Unique تعیین نمایید .

مثال عملی اضافه کردن یک DataTable به یک شی DataSet :

کد مثال زیر ، ابتدا یک شی DataSet را توسط تابع سازنده آن به نام " CustomerOrders " ایجاد می کند . سپس یک جدول به نام " Orders " را به وسیله یک شی DataTable ساخته و به وسیله شی DataColumn نیز ، سه ستون ( فیلد ) داده ای را به آن اضافه نموده است .
در پایان نیز به وسیله خاصیت PrimaryKey ، ستون ( فیلد ) OrderID را به عنوان کلید اصلی جدول تعیین کرده ایم . به کد مثال دقت نمایید :

VB کد Dim customerOrders As DataSet = New DataSet( "CustomerOrders" )

Dim ordersTable As DataTable = customerOrders.Tables.Add( "Orders" )

Dim pkOrderID As DataColumn =
ordersTable.Columns.Add( "OrderID", Type.GetType( "System.Int32 " ) )
ordersTable.Columns.Add("OrderQuantity", Type.GetType( "System.Int32 " ) )
ordersTable.Columns.Add("CompanyName", Type.GetType( "System.String" ) )

ordersTable.PrimaryKey = New DataColumn( ) {pkOrderID}
C# کد DataSet customerOrders = new DataSet("CustomerOrders");

DataTable ordersTable = customerOrders.Tables.Add("Orders");

DataColumn pkOrderID =
ordersTable.Columns.Add("OrderID", typeof( Int32 ) );
ordersTable.Columns.Add("OrderQuantity", typeof( Int32 ) );
ordersTable.Columns.Add("CompanyName", typeof( string ) );

ordersTable.PrimaryKey = new DataColumn[ ] { pkOrderID };

حساسیت به حروف بزرگ و کوچک ( Case Sensitivity ) :

ADO.NET و شی DataSet به بزرگ و کوچک بودن حروف در تعریف نام جداول و زیر مجموعه های آنها مثل DataTable ها ، حساس هستند .
برای مثال جدول table1 با Table1 فرق خواهد داشت . بنابراین در زمان فراخوانی و به کار بردن اشیای یک شی DataSet ، به رعایت بزرگ و کوچک بودن حروف دقت نمایید .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟