آموزش ASP.Net به زبان ساده   >   آموزش ASP.Net Razor   
     درس چهارم : آموزش کار با حلقه ها و آرایه ها در #ASP.Net Razor C

حلقه های for در #Razor C :

اگر نیاز دارید تا دستور یا دستوارت خاصی به صورت مرتب ، چندین بار پشت سر هم اجرا شوند ، از حلقه های for استفاده نمایید .
استفاده از حلقه for ، در زمانی مناسب است که مشخصا می دانید چند بار می خواهید دستورات اجرا شوند . همچنین این نوع حلقه ها ، برای اجرای دستورات بر حسب یک شمارشگر صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند . مثال زیر نحوه استفاده از این نوع حلقه را نشان می دهد .
مثال : مثال زیر ، یک حلقه ساده for را نشان داده که بر حسب مقدار متغیر شمارنده و اصلی آن یعنی i ، از 10 شروع شده و تا 20 ادامه دارد . این حلقه به ازای هر آیتم i یکبار مقدار آن را در خروجی نشان می دهد :

نکات مثال :

  • برای تعریف یک حلقه for ، ابتدا کلمه کلید for را نوشته و سپس در پرانتز مقابل آن ، به ترتیب متغیر شمارش گر حلقه ، سپس شرز برقراری حلقه و در بخش آخر نیز گام افزایش یا کاهش شمارش گر حلقه را تعیین می کنیم . در مثال زیر ، شمارش گر حلقه  که متغیر i می باشد ، از 10 شروع شده ، سپس تا زمانی که از 21 کمتر است ، شرط حلقه بر قرار بوده و دستورات آن اجرا می شود . همچنین به ازای هر بار اجرای حلقه ، یک مقدار به مقدار i با دستور ++i ، اضافه می شود .
  • دستورات مورد نظر برای حلقه ، در {  } مقابل دستور for تعیین می شود .
  • حلقه حتما باید دستوری برای افزایش یا کاهش شمارشگر خود داشته باشد ، وگرنه به صورت بی انتها ادامه می یابد .
مثال <html>
  <body>
     
@for( var i = 10 ; i < 21 ; i++ )
          {  <p> Line @i </p> }

   </body>

</html>
خروجی Line 10
Line 11
Line 12
Line 13
Line 14
Line 15
Line 16
Line 17
Line 18
Line 19
Line 20

آموزش کار با حلقه foreach در #Razor C :

اگر در کد خود از مجموعه ها یا آرایه ها استفاده می کنید ، بهترین حلقه جهت استفاده با آنها ، حلقه foreach است .
این نوع حلقه ، دستور یا دستورات تعیین شده برای آن را به ازای هر یک از اعضای آرایه یا مجموعه مرتبط ، یکبار اجرا می کند ، تا به آخر آرایه برسد . مثال زیر نحوه استفاده از این نوع حلقه را همراه با مثال نشان داده است .

مثال : در مثال زیر حلقه forech با استفاده از متغیر x درون مجموعه Request.ServerVariables حرکت کرده ، اعضای آن را یک به یک خوانده و سپس به ازای هر یک از اعضای آرایه ، یکبار دستور تعیین شده برای آن را اجرا می کند .

مثال <html>
  <body>
     
@foreach (var x in Request.ServerVariables)
              {<li>@x </li>}

   </body>

</html>
خروجی
  • ALL_HTTP
  • ALL_RAW
  • APPL_MD_PATH
  • APPL_PHYSICAL_PATH

آموزش کار با حلقه While :

حلقه while ، حلقه ای است که تقریبا برای هر نوع منظور قابل استفاده می باشد .
این نوع حلقه با کلمه کلیدی while شروع شده و در مقابل آن یک پرانتز است . درون این پرانتز شرط یت شروط مورد نظر خود جهت تعیین دفعات تکرار حلقه ، نوشته می شود . دستورات حلقه تا زمانی که شرط تعیین شده ، بر قرار باشد ، اجرا می شوند . مثال زیر نحوه استفاده از این حلقه را در عمل نشان داده است .
مثال :   در مقال زیر ، ابتدا یک متغیر شمارشگر به نام i را با مقدار اولیه صفر برای حلقه تعریف کرده ایم . سپس در شرط حلقه تعیین شده تا زمانی که مقدار i از پنج کمتر است ، دستورات حلقه که در { } پس از کلمه کلیدی while تعیین شده است ، اجرا شوند .  سپس حلقه با گام افزایشی یک واحدی  ( ; i += 1 ) ، به ازای هر یک از مقادیر i ، یکبار اجرا شده و خروجی خود را تولید می کند .

مثال <html>
  <body>
     
@{
              var i = 0;
              while ( i < 5 )
                 {
                    i += 1;
                   <p>Line @i</p>
                   }
          }

   </body>

</html>
خروجی Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

آموزش کار با آرایه ها در #Razor C :

آرایه یک نوع متغیر خاص می باشد ، که می تواند چندین مقدار مختلف را درون خود نگهداری کند .
نحوه تعریف یک آرایه به این صورت است که همانند سایر متغیرها یک نام یکتا را برای آن تعیین نموده و سپس در مقابل آن یک [ ] قرار می دهیم .
هر یک از اعضا آرایه توسط یک اندیس عددی که درون [ ] مقابل نام آن تعیین می شود ، مقدار دهی شده و در کد قابل دسترس هستند . مثال زیر نحوه تعریف و استفاده از آرایه ها را در #Razor C نشان داده است .
مثال : در مثال زیر ابتدا یک آرایه به نام Lessons  با چهار عضو را تعریف کرده ایم . سپس مقدار متغیر را بر روی عضو آخر آرایه تنظیم کرده ایم ، تا بدانیم کی به آخر آرایه می رسیم .
در مرحله بعدی توسط دستور  Lessons.Length  تعداد اعضای آرایه را شمرده و آن را به عنوان طول آرایه در متغیر len ریخته ایم . همچنین عضو دوم آرایه را در متغیر x قرار داده ایم .
سپس در بخش کد یک حلقه foreach ، تمامی اعضای آرایه را یک به یک خوانده و در خروجی نمایش داده است .

مثال @{
        string[ ] Lessons = {"CSS", "HTML", "ASP", "SQL"};
        int i = Array.IndexOf( Lessons , "ASP" )+1;
        int len = Lessons.Length;
        string x = Lessons[2-1];
  }
<html>
  <body>
    <h3> Lessons </h3>
       @foreach (var Lesson  in Lessons )
           {
               <p>@Lessons </p>
            }

     <p>The number of names in Lessons are @len</p>
     <p>The Lesson at position 2 is @x</p>
     <p>ASP is now in position @i</p>

  </body>
</html>
خروجی Lessons
  CSS
  HTML
  ASP
  SQL

The number of names in Members are 4
The Lesson at position 2 is HTML
ASP is now in position 3


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1