آموزش ASP.Net به زبان ساده   >   آموزش ASP.Net Razor 
     درس هفتم : آموزش کار با حلقه ها و آرایه ها در ASP.Net Razor VB

حلقه های for در Razor VB :

اگر نیاز دارید تا دستور یا دستوارت خاصی به صورت مرتب ، چندین بار پشت سر هم اجرا شوند ، از حلقه های for استفاده نمایید .
استفاده از حلقه for ، در زمانی مناسب است که مشخصا می دانید چند بار می خواهید دستورات اجرا شوند . همچنین این نوع حلقه ها ، برای اجرای دستورات بر حسب یک شمارشگر صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند . مثال زیر نحوه استفاده از این نوع حلقه را نشان می دهد .
مثال : مثال زیر ، یک حلقه ساده for را نشان داده که بر حسب مقدار متغیر شمارنده و اصلی آن یعنی i ، از 10 شروع شده و تا 20 ادامه دارد . این حلقه به ازای هر آیتم i یکبار مقدار آن را در خروجی نشان می دهد :

نکات مثال :

  • برای تعریف یک حلقه for ، ابتدا کلمه کلید For را نوشته و سپس در مقابل آن ، متغیر شمارشگر حلقه با مقدار اولیه اش را تعریف می کنیم . سپس با استفاده از کلمه To تعیین می کنیم ، این شمازشگر تا چند ادامه داشته باشد .
  • دستورات مورد نظر برای حلقه ، در زیر دستور For تعیین می شود .
  • حلقه به صورت خودکار ، از مقدار اولیه شمارشگر شروع شده و به ازای هر مقدار آن ، یکبار اجرا می شود .
مثال <html>
  <body>
     
@For i=10 To 21
         @<p>Line #@i</p>
       Next i

   </body>

</html>
خروجی Line 10
Line 11
Line 12
Line 13
Line 14
Line 15
Line 16
Line 17
Line 18
Line 19
Line 20

آموزش کار با حلقه For Each در  Razor VB :

اگر در کد خود از مجموعه ها یا آرایه ها استفاده می کنید ، بهترین حلقه جهت استفاده با آنها ، حلقه foreach است .
این نوع حلقه ، دستور یا دستورات تعیین شده برای آن را به ازای هر یک از اعضای آرایه یا مجموعه مرتبط ، یکبار اجرا می کند ، تا به آخر آرایه برسد . مثال زیر نحوه استفاده از این نوع حلقه را همراه با مثال نشان داده است .

مثال : در مثال زیر حلقه For Each با استفاده از متغیر x درون مجموعه Request.ServerVariables حرکت کرده ، اعضای آن را یک به یک خوانده و سپس به ازای هر یک از اعضای آرایه ، یکبار دستور تعیین شده برای آن را اجرا می کند .

مثال <html>
  <body>
     
<ul>
         @For Each x In Request.ServerVariables
              @<li>@x</li>
          Next x
      </ul>

   </body>

</html>
خروجی
  • ALL_HTTP
  • ALL_RAW
  • APPL_MD_PATH
  • APPL_PHYSICAL_PATH

آموزش کار با حلقه While :

حلقه while ، حلقه ای است که تقریبا برای هر نوع منظور قابل استفاده می باشد .
این نوع حلقه با کلمه کلیدی Do While شروع شده و در مقابل آن شرط یا شروط ادامه حلقه تعیین می شود . سپس در زیر این کلمه دستورات حلقه تعریف می شوند . حلقه با رسیدن به کلمه کلیدی Loop خاتمه می یابد . توجه داشته باشید که متغیر شمارشگر حلقه ، بایستی درون کد حلقه ، افزایش یا کاهش یابد ، وگرنه حلقه به صورت بی نهایت ادامه می یابد .
مثال :   در مقال زیر ، ابتدا یک متغیر شمارشگر به نام i را با مقدار اولیه صفر برای حلقه تعریف کرده ایم . سپس در شرط حلقه تعیین شده تا زمانی که مقدار i از پنج کمتر است ، دستورات حلقه که پس از کلمه کلیدی Do While تعیین شده است ، اجرا شوند .  سپس حلقه با گام افزایشی یک واحدی  ( i += 1 ) ، به ازای هر یک از مقادیر i ، یکبار اجرا شده و خروجی خود را تولید می کند .

مثال <html>
  <body>
     
@Code
         Dim i=0
         Do While i<5
             i += 1
            @<p>Line #@i</p>
         Loop
       End Code

   </body>

</html>
خروجی Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

آموزش کار با آرایه ها در Razor VB :

آرایه یک نوع متغیر خاص می باشد ، که می تواند چندین مقدار مختلف را درون خود نگهداری کند .
نحوه تعریف یک آرایه به این صورت است که همانند سایر متغیرها یک نام یکتا را برای آن تعیین نموده و سپس در مقابل آن یک ( ) قرار می دهیم .
هر یک از اعضا آرایه توسط یک اندیس عددی که درون ( ) مقابل نام آن تعیین می شود ، مقدار دهی شده و در کد قابل دسترس هستند . مثال زیر نحوه تعریف و استفاده از آرایه ها را در Razor VB نشان داده است .
مثال : در مثال زیر ابتدا یک آرایه به نام Lessons  با چهار عضو را تعریف کرده ایم . سپس مقدار متغیر را بر روی عضو آخر آرایه تنظیم کرده ایم ، تا بدانیم کی به آخر آرایه می رسیم .
در مرحله بعدی توسط دستور  Lessons.Length  تعداد اعضای آرایه را شمرده و آن را به عنوان طول آرایه در متغیر len ریخته ایم . همچنین عضو دوم آرایه را در متغیر x قرار داده ایم .
سپس در بخش کد یک حلقه For Each ، تمامی اعضای آرایه را یک به یک خوانده و در خروجی نمایش داده است .

مثال @Code
        Dim members As String( ) = {"CSS", "HTML", "ASP", "SQL"}
        i = Array.IndexOf( Lessons , "ASP" )+1;
        len = Lessons.Length;
        x = Lessons(2-1)
  end Code
<html>
  <body>
    <h3> Lessons </h3>
       @For Each person In Lessons
               <p>@Lessons </p>
            Next Lesson

     <p>The number of names in Lessons are @len</p>
     <p>The Lesson at position 2 is @x</p>
     <p>ASP is now in position @i</p>

  </body>
</html>
خروجی Lessons
  CSS
  HTML
  ASP
  SQL

The number of names in Members are 4
The Lesson at position 2 is HTML
ASP is now in position 3


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1