آموزش ASP.Net به زبان ساده   >   آموزش ASP.Net Razor    
     درس ششم : آموزش تعریف متغیرها در ASP.Net Razor VB

مقدمه و معرفی Variables :

همانطور که می دانید متغیرها ، اشیای هستند که برای ذخیره اطلاعات به کار می روند . متغیرها انواع مختلفی داشته و نام آنها حتما بایستی با یک کاراکتر حروفی یا ( _ ) شروع شده و نمی تواند شامل فاصله یا . بوده و همچنین از نام های روزو شده در زبان #C یا VB استفاده نمود .
نوع هر متغیر بایستی مشخص شود . مثلا متغیرهای متنی ( String ) برای ذخیره حروف و متن استفاده شده یا متغیرهای عددی ( Integer ) جهن ذخیره اعداد و ... به کار می روند . متغیرها را به دو صورت می توان تعریف کرد :

 1. استفاده از کلمه کلیدی Dim . در این حالت ابتدا کلمه کلیدی Dim را نوشته و سپس نام متغیر را تعیین می کنید . از این نوع متغیر می توان برای تعیین هر نوع داده ای استفاده کرد .
  مثال // Dim  حالت اول : استفاده از کلمه کلیدی
  // Using the Dim keyword :
    Dim greeting = "Welcome to Developer1"
    Dim counter = 103
    Dim today = DateTime.Today

 2. تعریف متغیر با استفاده از تعیین نوع داده ای . در این حالت ابتدا کلمه کلیدی Dim و سپس نام متغیر را می نویسید . در آخر نیز با کلمه کلیدی AS نوع داده ای متغیر  ( مثلا int , string و ... ) را تعیین می کنید .
  مثال //   حالت دوم : تعریف با استفاده از تعیین نوع داده ای متغیر 
  //   Using data types :
     Dim greeting As String = "Welcome to Developer1"
     Dim counter As Integer = 103
     Dim today As DateTime = DateTime.Today

در مثال های فوق ، هر دو حالت تعریف متغیرها در VB نشان داده شده است . به کدها دقت نمایید .

انواع داده ای در  Razor VB :

لیست زیر مهمترین و پر کاربردترین متغیرهای  RazorVB و نحوه تعریف و استفاده از آنها را نشان داده است . هر یک از این متغیرها برای تعریف نوع خاصی از داده و با کاربردی خاص استفاده می شود :

نوع متغیر شرح مثال
int متغیر برای تعریف مقادیر عددی محدود.
Integer Variables
12 , 8739 , 349
float متغیر برای تعریف مقادیر عددی بزرگ یا دارای اعشار و ... .
Float Variables
3.14 , 3.4e38
decimal متغیر برای تعریف مقادیر عددی دارای اعشار زیاد و طولانی تر . 1037.196543
bool متغیر برای تعریف مقدار صحیح ( true ) یا غلط ( false ) . این متغیر فقط می تواند یکی از این دو مقدار را داشته و بیشتر در دستورات شرطی استفاده می شود .
Boolean Variables .
true , false
string متغیر برای تعریف مقدار حروفی ، متنی . رشته ای .
String Variables
" Hello User ", " Developer1 "

عملگرهای Razor VB :

از عملگرها در Razor ، برای مقایسه انواع داده و متغیرها و سپس انجام دستورات ای استفاده می شود .  Razor VB  ، از اکثر عملگرها پشتیبانی می کند ، ولی در لیست زیر مهمترین آنها را با مثال نشان داده ایم :

عملگر کاربرد مثال
= مقداری را به یک متغیر نسبت می دهد . برای مثال فرض کنید یک متغیر عددی int را تعریف کرده و می خواهید عدد 14 را درون آن بریزید . ; int i = 6
+
-
*
/
برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی به کار می روند . ; i=5+5
; i=5-5
; i=5*5
; i=5/5
=+
-=
این عملگر باعث افزایش یا کاهش یک واحدی متغیر می شود .
=+ یک واحد متغیر را افزایش داده و -= یک واحد آن را کاهش می دهد .
; i += 1
; i -= 1
= این عملگر برای سنجش برابری یک متغیر با یک مقدار مورد نظر ، معمولا در دستورات شرطی به کار می رود . اگر متغیر با مقدار تعیین شده برابر بود ، خروجی دستور true و در غیر اینصورت false خواهد بود . ( if ( i = 10 
<> این عملگر برای سنجش عدم برابری یک متغیر با یک مقدار مورد نظر ، معمولا در دستورات شرطی به کار می رود . اگر متغیر با مقدار تعیین شده برابر بود ، خروجی دستور false و در غیر اینصورت true خواهد بود .  ( if ( i <> 10 
<
>
<=
>=
از این عملگرها برای مقایسه بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن یک متغیر با یک مقدار و یا یک متغیر دیگر استفاده می شود .  ( if ( i < 10
 ( if ( i > 10
 ( if ( i <= 10
; ( if ( i >= 10
& این عملگر برای چسباندن و اضافه کردن دو مقدار متنی یا رشته ای به یکدیگر استفاده می شود . " Good " & " Morning "
. این عملگر اشیا را به متدها و خواص آنها پیوند می دهد . برای مثال اگر بخواهیم از خاصیت Hour شی DataTime استفاده کنیم ، بایستی ابتدا نام شی ، سپس عمگر . و سپس نام متد یا خاصیت مورد نظر را بنویسیم . DateTime.Hour
( ) از پرانتزها برای گروه بندی دستورات و کدها استفاده می شود . خاصیت اصلی پرانتز در یک دستور این است که ابتدا عملیات ریاضی درون پرانتز ها اجرا شده و سپس نتیجه آن به کل عبارت ارسال می شود .  ( i + 5 ) * ( j -5 )
( ) از بپرانتزها ، برای دستیابی به اعضای یک آرایه یا مجموعه استفاده می شود . به این صورت که ابتدا نام آرایه یا مجموعه را نوشته و سپس یک جفت براکت در مقابل آن قرار می دهیم . درون این براکت ها ، اندیس ( index ) یا شماره عضو آرایه تعیین می شود . ( name( 3
Not این عملگر مقدار Boolean متغیر مورد اعمال خود را برعکس می کند . برای مثال اگر مقدار متغیر true باشد آنرا را false نموده و بر عکس . .
این عملگر فقط در مورد مقادیر Boolean  یعنی true یا false عمل می کند .
 ( if ( !ready ready
AND
OR
این عملگرهای ، همانند عملگرهای منطقی AND یا OR عمل می کنند .
همانطور که می دانید عملگر AND ( به معنای " و " ) ، دو مقدار منطقی را با هم ترکیب می کند . اگر فقط هر دو مقدار موجود در عملگر true باشد ، خروجی عملگر true خواهد بود . ولی حتی اگر یکی از آنها ، false باشد ، مقدار خروجی false خواهد بود .
عملگر OR ( به معنای " یا " ) مقدار یکی از دو مقدار منطقی را سنجیده و در صورت درست بودن ، یکی از آنها به تنهایی نیز خروجی true خواهد بود .
if ready And clear
if ready Or clear

تبدیل انواع داده ای به یکدیگر در Razor VB :

برخی از اوقات برای استفاده صحیح از یک متغیر ، نیاز داریم تا آن را از یک نوع به نوع دیگری تبدیل کنیم . برای مثال یک مقدار string داریم که می خواهیم آن را به نوع int و یا date تبدیل کنیم .
به طور پیش فرض ، مقداری که کاربران در کادرهای متن وارد می کنند ، به فرمت string ذخیره می شود . برای استفاده این ورودی ها در عملیات های ریاضی می بایست ابتدا آنها را به نوع int تبدیل نمود .
جدول زیر برخی از حالات تبدیل متغیرها به یکدیگر را به همراه مثال نشان داده است :

متد کاربرد مثال
( ) AsInt
( ) IsInt
این دو متد یک متغیر از نوع متنی string را به یک متغیر عددی integer تبدیل می کند . معمولا از این متد برای تبدیل مقادیر ورودی در فرم ها یا متن به اعداد ، جهت انجام عملیات های ریاضی استفاده می شود . if myString.IsInt() then
    myInt=myString.AsInt()
end if
( ) AsFloat
( ) IsFloat
این دو متد یک متغیر از نوع متنی string را به یک متغیر عددی از نوع float که برای نگهداری اعداد بزرگ و اعشاری است ، تبدیل می کند . معمولا از این متد برای تبدیل مقادیر ورودی در فرم ها یا متن به اعداد ، جهت انجام عملیات های ریاضی استفاده می شود . if myString.IsFloat() then
    myFloat=myString.AsFloat()
end if


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1