آموزش ASP.Net به زبان ساده   >   آموزش مدل فرم های وب ASP.Net Web Forms
درس دهم : آموزش اتصال به شی داده ای ArrayList در فرم های وب ASP.Net

مقدمه :

یک ArrayList مجموعه ای از آیتم هاست که می تواند شامل یک آرایه از داده ها ( Values ) باشد .
هر آیتم جدید به وسیله متد ( )Add ، پس از تعریف خود شی ArrayList بدان اضافه می شود . کد زیر نحوه تعریف یک شی ArrayList و مقدار دهی 4 عضو برای آن را نشان می دهد :

کد <script runat="server">
    Sub Page_Load
      
 if Not Page.IsPostBack then
         
dim mycountries=New ArrayList
           mycountries.Add("Norway")
           mycountries.Add("Sweden")
            mycountries.Add("France")
            mycountries.Add("Italy")

        end if

    end sub

</script>

نکاتی راجع به شی ArrayList :

نکته 1 : کد تعریف شی ArrayList را همانطور که در مثال فوق مشاهده کردید ، درون رویداد Page_Load صفحه قرار داده ایم ، تا به محض اجرای صفحه ، شی تشکیل شود .

نکته 2 : به صورت پیش فرض ، هر شی ArrayList برای 16 عنصر جای خالی ایجاد می کند ( حتی اگر شما عنصر کمتری در آن تعریف نمایید ( .
اما می توانید با استفاده از متد ( )TrimToSize ، حد نهایی اعضای شی را محدود نمایید . همانند کد اصلاح شده زیر :

کد <script runat="server">
     Sub Page_Load
   
    if Not Page.IsPostBack then
         
 dim mycountries=New ArrayList
            mycountries.Add("Norway")
            mycountries.Add("Sweden")
            mycountries.Add("France")
            mycountries.Add("Italy")
            mycountries.TrimToSize()

         end if

     end sub

</script>

نکته 3 : همچنین می توانید با استفاده از متد ( )Sort ، اعضای یک ArrayList را بر حسب اعداد یا حروف الفبا مرتب کنید . همانند کد اصلاح شده زیر :

کد <script runat="server">
      Sub Page_Load
        
 if Not Page.IsPostBack then
          
  dim mycountries=New ArrayList
              mycountries.Add("Norway")
              mycountries.Add("Sweden")
              mycountries.Add("France")
               mycountries.Add("Italy")
               mycountries.TrimToSize()
               mycountries.Sort()

            end if

       end sub

</script>

همچنین برای بر عکس کردن جهت مرتب سازی از متد ( )Reverse ، همانند کد اصلاح شده زیر پس از متد ( )Sort استفاده می شود :

کد <script runat="server">
   Sub Page_Load
    
 if Not Page.IsPostBack then
         
dim mycountries=New ArrayList
            mycountries.Add("Norway")
            mycountries.Add("Sweden")
             mycountries.Add("France")
              mycountries.Add("Italy")
              mycountries.TrimToSize()
               mycountries.Sort()
               mycountries.Reverse()

        end if

     end sub

</script>


اتصال کنترل مورد نظر به شی ArrayList ( انجام عمل Data Binding ) :

یک شی ArrayList که قبلا مقدار دهی شده باشد ، می تواند به صورت اتوماتیک و با استفاده از قابلیت Data Binding ، اطلاعات اعضای خود را به کنترل های آیتم وار زیر ، متصل کند :

  • <asp:RadioButtonList>
  • <asp:CheckBoxList>
  • <asp:DropDownList>
  • <asp:Listbox>

برای اتصال کنترل های آیتم وار به شی ArrayList ، ابتدا یک کنترل ( برای مثال یک <asp:RadioButtonList> را بدون هیچ تگ آیتم آن ، یعنی <asp:ListItem> همانند کد زیر ، در صفحه ایجاد نمایید :

کد <form id="Form1" runat="server">
      <asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" />
</form>

سپس کد ساخت و مقدار دهی شی ArrayList را در رویداد Page_Load صفحه ، همانند کد زیر تعریف نموده تا به محض اجرای صفحه ، شی ArrayList ایجاد و مقدار دهی شود :

کد <script runat="server">
   Sub Page_Load
     
 if Not Page.IsPostBack then
         
 dim mycountries=New ArrayList
           mycountries.Add("Norway")
            mycountries.Add("Sweden")
            mycountries.Add("France")
            mycountries.Add("Italy")
             mycountries.TrimToSize()
              mycountries.Sort()
              rb.DataSource=mycountries
              rb.DataBind()

         end if

  end sub

</script>

<html>
<body>
    <form id="Form1" runat="server">
      
  <asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" />
   </form>

</body>
</html>
خروجی مشاهده خروجی مثال

توضیحات کد مثال :

شناسه ( id ) کنترل asp:RadioButtonList در مثال فوق ، " rb " تعیین شده است . به وسیله خاصیت DataSource در کد تعریف شی ArrayList ، آن شی را به عنوان منبع داده ای برای کنترل رادیویی خود تعریف کرده ایم .

rb.DataSource=mycountries

همچنین متد ( )DataBind در کنترل <asp:RadioButtonList> ، باعث اتصال کنترل به شی داده ای و انتقال اطلاعات از آن شده است .
نکته مهم : در مثال فوق مقدار هر آیتم شی داده ای ArrayList ، به عنوان متن ( Text ) و مقدار ( Value ) برای آیتم های کنترل <asp:RadioButtonList> تعیین می شود . به علت اینکه این شی داده ای ، یک آرایه ی یک بعدی است . اما برای تعیین مقادیر متفاوت برای متن و مقدار در آیتم های کنترل های لیست وار ، بایستی از آرایه ها و اشیای داده ای دو بعدی مثل Hashtable یا SortedList که در درس های بعدی به آن خواهیم پرداخت .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1