مثال شماره 1 کار با شی داده ای HashTable در ASP.Net


کد <script runat="server">
   Sub Page_Load
     
 if Not Page.IsPostBack then
         
dim mycountries=New Hashtable
          mycountries.Add("N","Norway")
          mycountries.Add("S","Sweden")
          mycountries.Add("F","France")
          mycountries.Add("I","Italy")
          rb.DataSource=mycountries
          rb.DataValueField="Key"
          rb.DataTextField="Value"
          rb.DataBind( )

         end if

  end sub

</script>

<html>
<body>
    <form id="Form1" runat="server">
      
  <asp:RadioButtonList id="rb" runat="server"  AutoPostBack="True" />
   </form>

</body>
</html>
خروجی