آموزش ASP.Net به زبان ساده   >   آموزش مدل فرم های وب ASP.Net Web Forms
درس هفتم : آموزش کار با کنترل کادر متن ( TextBox ) در فرم های وب Asp.Net

مقدمه معرفی کنترل کادر متن TextBob :

کنترل کادر متن ( TextBox ) که یکی از رایج ترین کنترل های Asp.Net است ، برای دریافت مقادیر ورودی (متن) از کاربر استفاده می شود .
برای دریافت اطلاعات کامل و مرجع راجع به کنترل کادر متن و سایر کنترل های Asp.Net به بخش مرجع کنترل های سرور Asp.Net بروید .
در مثال عملی زیر به برخی از ویژگی ها و خواص کاربردی این کنترل را در خروجی به همراه توضیحات مرتبط نمایش داده ایم :

کد <form id="Form1" runat="server">

    یک کنترل کادر متن ساده :
    <asp:TextBox id="tb1" runat="server" />


    یک کنترل کادر متن برای دریافت رمز عبور :
    <asp:TextBox id="tb2" TextMode="password" runat="server" />

    یک کنترل کادر متن با متن از پیشش تعیین شده :
    <asp:TextBox id="tb4" Text="Hello World!" runat="server" />


    یک کنترل کادر متن چندین خطه :
    <asp:TextBox id="tb3" TextMode="multiline" runat="server" />

    یک کنترل کادر متن چند خطه که ارتفاع آن تعیین شده است :
    <asp:TextBox id="tb6" rows="5" TextMode="multiline"  runat="server" />


    یک کنترل کادر متن با عرض مشخص :
    <asp:TextBox id="tb5" columns="30" runat="server" />

</form>
خروجی یک کنترل کادر متن ساده :

یک کنترل کادر متن برای دریافت رمز عبور :

یک کنترل کادر متن با متن از پیش تعیین شده :

یک کنترل کادر متن چندین خطه :

یک کنترل کادر متن چند خطه که ارتفاع آن تعیین شده است :

یک کنترل کادر متن با عرض مشخص :

اضافه کردن یک اسکریپت یا رویداد به کنترل کادر متن TexrBox :

شما می توانید با تعیین و اضافه کردن توابع و اسکریپت های مورد نظر ، محتویات یا خواص کنترل TextBox را در هنگام ارسال فرم به سرور خوانده یا تغییر دهید . همچنین همانطور که می دانید یک فرم Asp.Net با کلیک بر روی یک دکمه فرمان یک تغییر محتویات یک کنترل کادر متن که به آن رخ دادن رویداد ( Text Changed ) می تواند به سرور ارسال شود . به عبارت دیگر در زمان تایپ درون کادر متن ، رویداد  (  Text Changed ) آن فعال شده و می توان دستوری نوشت تا فرم را به مقصد ارسال کند .
در مثال های زیر به بررسی نحوه کار با کنترل کادر متن TextBox پرداخته ایم :

مثال شماره 1 : در مثال اول کنترل کادر متن ، در یک فرم Asp.Net ، یک کنترل کادر متن TextBox ، یک کنترل دکمه فرمان (Button) و  نیز یک کنترل Lable را ایچاد کرده ایم . در فرم زیر هنگامی که کاربر روی دکمه فرمان Submit کلیک می نماید یک تابع اجرا شده و محتویات کنترل TextBox را درون کنترل Lable  ، بر روی صفحه نشان می دهد :

کد <%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html >
    <script runat="server">
        Sub submit(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
           lbl1.Text = "Your name is " & txt1.Text
        End Sub
    </script>


<html>
    <head id="Head1" runat="server">
        <title> عنوان صفحه</title>
    </head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      
Enter your name:
         <asp:TextBox ID="txt1" runat="server" />
         <asp:Button ID="Button1" OnClick="submit" Text="Submit" runat="server" />

         <p>
             <asp:Label ID="lbl1" runat="server" />
         </p>

   </form>

</body>
</html>
خروجی مشاهده خروجی مثال

مثال عملی 2 : در مثال دوم ، درون فرم خود یک کنترل کادر متن و یک کنترل Lable را قرار داده ایم .
درصورتیکه مقدار موجود در کنترل کادر متن را تغییر دهید  ، رویداد  ( ) ontextchanged کنترل پس از اینکه محدوده ای خارج از کنترل کادر متن را کلیک نموده و یا دکمه Tab را فشار دهید ،رخ می دهد .  سپس این رویداد تابع change اجرا نموده و متن کنترل Label را به متن جدید موجود در کادر متن تغییر می دهد :

کد <%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html >
    <script runat="server">
        Sub change(sender As Object, e As EventArgs)
             lbl1.Text="You changed text to " & txt1.Text
        End Sub
    </script>


<html>
    <head id="Head1" runat="server">
        <title> عنوان صفحه</title>
    </head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      
   Enter your name:
          <asp:TextBox id="txt1" runat="server" text="Hello World!"    ontextchanged="change"    autopostback="true"/>
          <asp:Label id="lbl1" runat="server" />

   </form>

</body>
</html>
خروجی مشاهده خروجی مثال


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1