آموزش Ajax   > کنترل های ASP.Net  Ajax > مثال عملی کار با کنترل تایمر Timer و

ScriptManager  , UpdatePannel

مثال عملی کار با کنترل تایمر  Timer و UpdatePannel ، ScriptManager   :

در این بخش قصد داریم تا با ارائه یک مثال عملی و تشریح کد آن ، نحوه استفاده از کنترل تایمر Timer در ASP.Net  و  UpdatePannel ،ScriptManager  را به شما آموزش دهیم .

کد مثال زیر را مرور نمایید . هر بخش از کد که نیاز به توضیح داشته ، را با یک رنگ مجزا مشخص کرده و سپس آن را در پایان مثال توضیح  داده ایم ::

کد <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head id="Head1" runat="server">
           <title> Timer مثال عملی کار با کنترل تایمر</title>
           <script runat="server">
                 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
                        {
                               OriginalTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();    // این تابع زمان ایجاد شدن اولیه صفحه را در کنترل مربوطه قرار می دهد 
                               StockPrice.Text = "50";         //   تعیین مقادیر اولیه قیمت و ساعت
                               TimeOfPrice.Text = "00:00:00";
                        }
                 protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
                       {
                               StockPrice.Text = GetStockPrice( );       // این خط کد یک قیمت جدید را از تابع مربوط به آن درخواست می کند
                               TimeOfPrice.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString( );    //  این خط کد نیز ،قیمت جدید ارسالی را در کنترل مربوط به آن آپدیت می کند
                        }
                  private string GetStockPrice()
                       {
                                 double randomStockPrice = 50 + new Random().NextDouble( );   // این خط کد یک قیمت شانسی تولید می کند 
                                 return randomStockPrice.ToString("C");     //   این خط کد ، قیمت جدید ایجاد شده را به تابع درخواست کننده ، برمی گرداند
                        }
          </script>
   </head>
   <body style ="text-align : right ; direction : rtl">
       <form id="form1" runat="server">
            <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />                                  <%--  وجود یک نمونه از این کنترل برای اجرای کد ایجکس ضروری است --%>
            <asp:Timer ID="Timer1" OnTick="Timer1_Tick" runat="server" Interval="10000" />             <%--  کد کنترل تایمر--%>
            <asp:UpdatePanel ID="StockPricePanel" runat="server" UpdateMode="Conditional">
                 <Triggers>
                      <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" />
                </Triggers>
             <ContentTemplate>
                قیمت برابر است با :  <asp:Label id="StockPrice" runat="server"></asp:Label><BR />
                در زمان :<asp:Label id="TimeOfPrice" runat="server"></asp:Label>
             </ContentTemplate>
         </asp:UpdatePanel>
         <div>
               صفحه در این زمان ساخته شده است : <asp:Label ID="OriginalTime" runat="server"></asp:Label>
         </div>
       </form>
   </body>
</html>
خروجی مشاده خروجی مثال
  • کنترل trigger یا رفرش کننده کنترل UpdatePannel را تعیین می کند ، که در این مثال Timer1 بوده و هر 10 ثانیه آن را رفرش می کند .
  • محتویات درونی کنترل UpdatePannel را تعیین می کند ، که هر 10 ثانیه یک بار رفرش شده و قیمت جدید را نمایش می دهند .
  • خط اول این بخش کد یک کنترل ScriptManager را تعیین می کند . برای عملکرد صحیح کنترل های Timer و UpdatePannel وجود یک کنترل ScriptManager بر روی صفحه اجباری است .
    خط دوم نیز کد کنترل Timer است که هر 10 ثانیه یکبار trigger شده و تابع Timer1_Tick خود را فراخوانی و اجرا می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟