آموزش CSS 3 > سایر خواص در CSS 3 > خاصیت box-direction

خاصیت box-direction :

خاصیت box-direction ، جهت چیدمان محتویات درونی یک جعبه یا جدول را مشخص می کند .
جهت چیدمان راست به چپ یا چپ به راست می تواند باشد .

 

شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :

Syntax box-direction : normal | reverse | inherit ;

خاصیت  box-direction می تواند دارای یکی از  3  مقدار زیر باشد :

box-direction  موارد مختلف خاصیت
توضیح مقدار
در این حالت چیدمان جعبه معمولی و از چپ به راست است .
مقدار پیش فرض است .
normal
در این حالت جهت چیدمان برعکس حالت معمولی و از راست به چپ است . reverse
در این حالت جعبه حالت چیدمان عناصر داخل خود را از عنصر مادر ( parent ) به ارث می برد . inherit

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

   

اکثر مرورگر های مطرح به جز اکسپلورر از این خاصیت پشتیانی می کنند .

کد لازم برای پشتیانی نوع مرورگر
باید به صورت moz-box-direction- نوشته شود .
باید به صورت webkit-box-direction- نوشته شود .
پشتیانی نمی شود .
باید به صورت webkit-box-direction- نوشته شود .

مثال :

در مثال زیر دو حالت نمایش محتویات در یک جعبه را نمایش داده ایم :

        <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>مثال box-direction</title>
  <script type="text/javascript">
	<!--
    function playit_onload() {
      var preval = ""
      preval = document.getElementById("preselectedValue").value
      if (preval != "") {
        change_position(preval)
        var x = document.getElementsByTagName("input")
        var l = x.length
        for (i = 0; i < l; i++) {
          if (x[i].value == preval) {
            x[i].checked = true
          }
        }
        document.getElementById("playitcontainer").style.display = "block";
      }
    }

    function click_position(obj) {
      change_position(obj.value)
      displayad()
    }

    function change_position(val) {

      var s = "demoDIV"

      s = "myDIV"

      document.getElementById(s).style.boxDirection = val;

      document.getElementById(s).style.WebkitBoxDirection = val;

      document.getElementById(s).style.MozBoxDirection = val;

      var x = "box-direction:<span id='enlargecssprop'>" + val + "</span>"
      var y = "#myDIV<br>	{<br>	display:box;<br>	###CSSPROP###;<br>	}<br>"
      var z = y.replace("###CSSPROP###", x)

      document.getElementById("styleDIV").innerHTML = z

    }

  

	
  </script>
  <style>
    #demoDIV
    {
      margin-left: 10px;
      margin-top: 3px;
      background-color: #ffffff;
      border: 1px solid #c3c3c3;
      height: 280px;
      width: 430px;
    }
    
    #myDIV
    {
      display: box;
      box-direction: normal;
    }
    
    
    
    
    
    #myDIV
    {
      display: -webkit-box;
      -webkit-box-direction: normal;
      display: -moz-box;
      -moz-box-direction: normal;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div style="width: 450px; float: left;">
    <div class="demoHeader">
      CSS Property:</div>
    <div style="font-size: 14px; margin: 10px; font-weight: bold;">
      box-direction:</div>
    <form style="margin: 15px;" action="javascript:return false;">
    <input type="hidden" id="preselectedValue" value="" />
    <div>
      <input autocomplete="off" type="radio" name="radio_position" onclick="click_position(this)"
        id="value_1" value="normal" checked='checked' /><label for="value_1">normal</label></div>
    <div>
      <input autocomplete="off" type="radio" name="radio_position" onclick="click_position(this)"
        id="value_2" value="reverse" /><label for="value_2">reverse</label></div>
    </form>
  </div>
  <div style="width: 450px; float: left;">
    <div id="demoParent">
      <div id="demoDIV">
        <div id="myDIV">
          <div style="background: red; width: 50px; height: 50px;">
            Box 1</div>
          <div style="background: blue; width: 100px; height: 100px;">
            Box 2</div>
          <div style="background: yellow; width: 200px; height: 200px;">
            Box 3</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

        
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟