جدول های HTML

تگ < Colgroup > , < Col > :

تگ < colgroup > برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول ( تگ های td ) جهت قالب بندی و تعيين خصوصيات ، استفاده می شود . تگ < colgroup > ، فقط خصوصيات را نگهداری کرده و هيچگونه خروجی بر روی صفحه ندارد . به ازای هر ستونی که قرار است توسط اين تگ دسته بندی شود ، يک تگ < col > درون آن ايجاد می شود .
نکته : تگ < colgroup > فقط درون تگ < table > قابل استفاده است .

خصوصيات تگ colgroup
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align left
right
center
Justify
Char
نحوه ترازبندی و قرار گيری محتويات درون گروه خانه های جدول را مشخص می کند که 5 حالت دارد :
1) left : چپ
2) right : راست
3) center : وسط
4) Justify : در کل عرض شی گسترش داده می شود .
5) Char : ترازبندی با توجه به يک کاراکتر خاص تعيين می شود .
char کاراکتر
Character
کاراکتری که قرار است متن دورن گروه خانه های جدول حول آن تراز شود را تعيين می کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
charoff Pixel
درصد %
میزان حاشيه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سطر را تراز کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
span Number
عدد
تعداد خانه هايی که قرار است اين تگ به وسيله تگ درونی col پوشش دهد را تعيين می کند .
valign top
bottom
middle
baseline
نحوه ترازبندی عمودی محتويات درون گروه خانه خانه های جدول را تعيين می کند .
- top : محتوِيات دورن خانه جدول از بالا تراز می شوند .
- bottom : محتوِيات دورن خانه جدول از وسط خانه جدول تراز می شوند .
- middle : محتوِيات دورن خانه جدول از پايين خانه جدول تراز می شوند .

مثال : اين مثال يک < colgroup > را که دارای 3 ستون با پهناهاي متفاوت است ، نمايش می دهد . در قصمت اول ، توسط هر تگ < col > خاصيت پهنای ستون تعيين شده و در قسمت دوم آن خواص به ترتيب به خانه های جدول اعمال شده اند :
توجه : امروزه با امکانات ارائه توسط CSS از اين گونه تگ ها کمتر استفاده می شود .

Example
< table border="1" width = "300px" >
  < colgroup span="3" >
    < col width="50px" > < /col >
    < col width="100px" > < /col >
    < col width="150px" > < /col >
  < /colgroup >
  < tr >
    < td > خانه 1 < /td >
    < td > خانه 2 < /td >
    < td > خانه 3 < /td >
  < /tr >

< /table >
کد
خانه 1 خانه 2 خانه 3
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟