فرم های HTML

تگ < input > :

تگ < input > برای ساختن انواع کنترل های HTML از قبيل کادر های متن ، ليست های بازشو ، دکمه های فرمان و انتخابی و ... درون فرم ها استفاده می شود . نوع کنترل توسط خاصيت Type در درون تگ input مشخص می شود .
نکته : تگ < input > بايد در درون تگ < form > استفاده شود .
شکل کلی تعريف يک کنترل به صورت زير است :

<  input   type ="نوع کنترل"   name="يک نام منحصر به فرد"   >
مثال : <  input   type =" text "   name=" txtname "   >

خواص مهم تگ input
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
accept  
يک ليست از مجموعه قابل قبول برای اين کنترل است ، که سرور پردازش کننده فرم آنها را قبول می کند .هر يک از اين مقادير به وسيله يک کاما از هم جدا می شوند .
alt Text
متن
يک متن جايگزين را در صورت عدم نمايش کنترل توسط مرورگر ، نمايش می دهد .
checked checked مشخص می کند که اگر کنترل مورد نظر يک دکمه انتخابي ( radio button يا chechbox ) باشد ، به صورت پيش فرض انتخاب شده باشد يا خير .
disabled disabled چنانچه مقدار اين خاصيت بر روی disabled تنظيم شده باشد ، آن کنترل غير فعال بوده و کاربر عملا امکان استفاده از آن را نخواهد داشت .
نکته : با کنترل از نوع hidden به کار نمی رود .
maxlength عدد
number
جنانچه کنترل مورد نظر يک کادر متن ( textbox ) باشد ، حداکثر تعداد کاراکترهايی که می توان در آن کنترل وارد کرد را تعيين می کند .
name name
نام
يک نام منحصر به فرد برای کنترل در فرم در صفحه تعيين می کند .
نکته : تعيين و مقدار دهی اين خاصيت برای کنترل های button , checkbox , file , hidden , image , password , text و radio ضرروی است .
readonly readonly در اين حالت کنترل به صورت فقط خواندنی در می آيد . در صورتی که مقدار اين خاصيت برابر readonly تنظيم شده باشد ، کاربر مجاز به تغيير متن درون کادرهای متني ( textbox ) و يا تغيير وضعيت دکمه های انتخابی ( checkbox يا radiobutton ) نخواهد بود .
size عدد
تعداد کارکتر
سايز و اندازه کاراکترهای کنترل را تعيين می کند .
src URL
مسير فايل
اين خاصيت فقط در مورد کنتزل image به کار رفته و مسير عکس کنترل را مشخص می کند .
type button
checkbox
file
hidden
image
password
radio
reset
submit
text
اين خاصيت نوع کنترل را تعيين می کند که يکی از اين موارد زير می تواند باشد :
button : دکمه فرمان .
checkbox : کادر يا دکمه گزينشی .
file : يک فايل خارجی مثل يک صفحه اينترنتی و ... .
hidden : يک کنترل مخفی دلخواه را بر روی صفحه ايجاد می کند .
image : يک کنترل برای نمايش عکس يا تصوير ايجاد می کند .
password : يک کادر متن است که به جای نمايش اعداد يا حروف وارد شده ، ستاره يا دايره نمايش می دهد تا اطلاعات ورودی توسط کاربر مخفی بماند .
radio : دکمه انتخابی .
reset : يک دکمه فرمان است که با کليک بر روی آن ، محتويات درون کليه کنترل های فرم پاک می شود .
submit : يک دکمه فرمان است که با کليک بر روی آن ، اطلاعات درون کنترل های فرم به مقصد ارسال می شود .
text : يک کادر متن ايجاد می کند .
value مقدار اين خاصيت برای کنترل های مختلف ، حالت های زير را دارد :
 • در دکمه فرمان ها ( button , reset buttons , submit buttons ) :
  متن روی دکمه فرمان را تعيين می کند .
 • در تصاوير ( images ) :
  مقداری که در هنگام ارسال اطلاعات فرم به جای مقدار عکس می نشيند .
 • در دکمه های انتخابی ( radio buttons , checkbox ) :
  مقداری است که در صورت انتخاب کردن ( تيک زدن ) دکمه انتخابی در هنگام ارسال اطلاعات فرم به عنوان مقدار آن کنترل ارسال می شود .
 • در کادرهای متن يا کنترل های مخفی( textbox , password , hidden ) :
  مقدار پيش فرض کنترل را تعيين می کند .
نکته : اين خاصيت با کنترل file به کار نمی رود .

مثال : در مثال زير يک فرم جامع برای ثبت نام فرضی در يک سايت ايجاد کرده ايم و برخی از کنترل های HTML را در اين قسمت به ترتيب مشاهده می کنيد :

نکات مثال : نکات ذکر شده در مثال با عدد مشخص شده اند .

 1. TextBox ها ابزارهايی هستند برای دريافت اطلاعات از کاربران .
 2. از تمام کنترل های CheckBox موجود در يک فرم می توان هر تعداد دلخواه را انتخاب کرد ، ولي از ميان کنترل های Radio Buuton در هر لحظه می توان فقط يک دکمه را انتخاب کرد و با انتخاب يک دکمه بقيه دکمه ها از حالت انتخاب خارج می شوند . در اين حالت بايد Name کنترل هايي که می خواهيد در يک گروه باشند را يکسان تعيين کرده ولی Value آنها با هم متفاوت باشند .
 3. دکمه فرمان Submit برای ارسال اطلاعات به مقصد و دکمه فرمان Reset برای پاک کردن کليه کنترل های فرم به کار می رود .
 4. در کادر متنی که حالت Password دارد ، به جای نمايش کاراکترهای ورودی ، دايره يا ستاره نمايش داده می شود که معمولا برای مخفی ماندن رمزها از ديد به کار می رود .
Example
< form action="http://www.DeveloperStudio.ir/Default.aspx" method="post" >
  1Name : < input type="text" name="txtname" / > <br />
   Family : < input type="text" name="txtfamily" /> <br />
  4Password : < input type="password" name="txtpass" / > <br />

  2Gender : <br />
   Male < input type="radio" name="gender" value="male" / >
   Female < input type="radio" name="gender" value="female" / > <br />

  2List of Lessons : <br />
   Visual Basic < input type="checkbox" name="VB" disabled="disabled" checked="checked" / >
   Visual C# < input type="checkbox" name="C#" / >
   ASP.NET < input type="checkbox" name="asp" / >
   SQL Server < input type="checkbox" name="sql" /><br / >

  3< input type="reset" name="cmdreset" value="Reset the Form" / > <br />
   < input type="submit" name="cmdsubmit" value="Send Information" / > <br />

</form>
کد
Name :
Family :
Password :
Gender :
Male Female
List of Lessons :
Visual Basic Visual C# ASP.NET SQL Server


خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟