لينک های HTML

تگ < a > :

از لينک ها در HTML ، برای پيوند به يک صفحه ديگر در هر جای وب ، پيوند به نقطه يا مکانی در داخل همان صفحه يا صفحه ديگر و يا يک فايل خارجی مثل عکس ،موسيقی ، فيلم و ... به سند وب استفاده می شود . شکل کلی ايجاد يک پيوند در (HyperLink) در HTML به صورت زير است :

< a href="URL" > متن عنوان پيوند < /a >

خاصيت href که از نوع URL است برای تعيين مقصد پيوند به کار می رود .اين خاصيت شامل آدرس صفحه يا فايلی است که با کليک بر روی آن پيوند باز خواهد شد . متن عنوان ، متنی است رنگی و خط زير دار که نشان دهنده پيوند است .

Example
کد خروجی
< a href="http://www.DeveloperStudio.ir/Default.aspx" > Click to visit HomePage < /a > Click to visit HomePage

ايجاد يک لنگر با استفاده از < a > :

تعريف لنگر : لنگر نقطه ای از يک صفحه است که با تگ < a > مشخص می شود ، که می توان به وسيله کليک بر روی يک پيوند ، مستقيما به آن نقطه پرش کرد .
با استفاده از تگ < a > می توان هر نقطه ای از صفحه را به صورت يک لنگر مشخص کرد و سپس با کليک برروی يک پيوند مستقيما به آن نقطه در صفحه پرش کرد.
برای اين منظور در هر نقطه ای از صفحه که می خواهيم به صورت لنگر در بيايد ، يک تگ < a > قرار می دهيم . سپس به وسيله خاصيت Name ، يک نام به آن لنگر اختصاص داده که به اين کار در اصطلاح (Bookmark) می گويند .سپس در خاصيت Href يک پيوند ديگر آدرس لنگر مورد نظر را داده ، که از اين به بعد با کليک بروی آن پيوند ، مستقيما به مکان آن لنگر در صفحه پرش می کنيم .
نحوه آدرس دهی درِيک لنگر به صورت زير است :

href=" نام لنگر مورد نظر در صفحه # نام صفحه مورد نظر "
مثال : < a href="http://www.DeveloperStudio.ir/HTML/Base_Tag1.aspx#ptag >

خواص مهم
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
Charset Charset - encoding مشخص کننده نوع کدينگ کاراکترهای صفحه مقصد است .
Coords
ابتدا به خاصيت shape توجه کنيد .
مشخص کننده مختصات نقاط مختلف يک چند ضلعی (مربع ، مستطيل و ... ) برای تعيين قسمتی از يک عکس يا نقشه به عنوان ناحيه ای قابل کليک شدن برای ايجاد پيوند است که دارای حالت های زير است :
rect : مربع . تعيين کننده مختصات چهار نقطه مختلف يک مربع يا مستطيل
coords =left,top,right,bottom
circ : دايره . مشخص کننده نقطه مرکز و شعاع يک دايره
coords=center X, center Y ,radius
poly : چند ضلعی مشخص کننده مختصات انواع نقاط مختلف يک چند ضلعی
coords = X1 Y1, X2 Y2, ... , Xn Yn
href URL
مسير و نام فايل
برای تعيين آدرس کامل صفحه يا فایل مقصد پيوند به کار می رود .
hreflang language
نام زبان
مشخص کننده زبان اصلی و پيش فرض صفحه مقصد پيوند است .
name text
نام منحصر به فرد
برای تعيين يک نام برای ايجاد لنگر به کار می رود .
rel alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
chapter
section
appendix
help
bookmark
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه جاری و صفحه مقصد پيوند است که می تواند يکی از حالت های زير باشد :
alternate : يک در ميان
designates : انتخاب شده
stylesheet : صفحه قالب دهی (CSS)
start : ابتدا
next : بعدی
pre : صفحه قبلی
contents : صفحه محتویات
index : صفحه آغازين
chapter : بخش
section : بخشی از برنامه
appendix : ضميمه
help : صفحه يا فايل راهنما
bookmark : يک لنگر در همان صفحه يا صفحه ای ديگر
rev
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه مقصد پيوند و صفحه جاری است (بر عکس rel ) و دارای همان مقادير است.
shape rect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
چنانچه پيوند ناحيه ای از يک عکس يا نقشه تصويری باشد که قابل کليک شدن است ، نوع شکل ناحيه قابل کليک شدن را مشخص می کند ، که مختصات آن توسط خاصيت coords در همين تگ مقدار دهی می شود . انواع اشکال ممکن عبارتند از :
rect , rectangle : مربع يا مستطيل
circ , circle : دایره يا بيضی
poly , polygon : چند ضلعی
target _blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است :
- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد .
- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد .
-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد .
-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟