لينک های HTML

تگ < link > :

تگ لينک برای برقراری ارتباط بين صفحه جاری و يک صفحه يا فايل خارجی مورد استفاده قرار می گيرد . تگ لينک تگ پايانی ندارد و با علامت / در همان تگ ابتدايی بسسته می شود .اين تگ می تواند به دفعات دلخواه و برای مقاصد مختلف ، در قسمت Head مورد استفاده قرار بگيرد .
برای مثال از تگ link می توان برای اتصال صفحه به يک فايل قالب دهی ( Style Sheet CSS ) ، فايل حاوی دستورات اسکريپتی مثل js و ... استفاده کرد .
مثال : استفاده از تگ لينک برای برقراری ارتباط بين صفحه جاری و يک فايل CSS :

< head >
< link rel ="Stylesheet" type ="text/css" href="../themes.css" / >
< /head >

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
charset charset شيوه و متد کدينگ صفحه مقصد پيوند را مشخص می کند .
href URL آدرس کامل اينترنتی صفحه يا فايل مقصد پيوند را تعيين می کند .
hreflang نام زبان
language
زبان پيش فرض و پايه صفحه مقصد پيوند را مشخص می کند .
media screen
tty
ty
projection
handheld
print
braille
auarl
all
مشخص کننده نوع وسيله ای است که قرار است صفحه مقصد پيوند را نمايش دهد که ذکر آن آن در اين قسمت برای کمک به مرورگر برای اعمال تنظيمات متناسب با نوع خروجی است ، که می تواند انواع حالات زير را داشته باشد :
screen : صفحه نمايش کامپيوترهای معمولی .
tty : ماشين تحرير راه دور ، تله تايپ ( برای ماشين هايی که دارای نحوه نمايش ثابت هستند ) .
tv : وسايلی همچون تلويزيون با رزوليشن پايين .
projection : برای نمايش در پروژکتورها .
handheld : برای کامپيوتر های دستی و جيبی .
barille : در اسناد مخصوص به افراد نابينا ( بريل ) .
print : برای پرينت در دستگاه های چاپگر .
auarl : برای سيستم های صوتی .
all : برای همه نوع سيستم ها .
rel alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
chapter
section
appendix
help
bookmark
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه جاری و صفحه مقصد پيوند است که می تواند يکی از حالت های زير باشد :
alternate : يک در ميان
designates : انتخاب شده
stylesheet : صفحه قالب دهی (CSS)
start : ابتدا
next : بعدی
pre : صفحه قبلی
contents : صفحه محتویات
index : صفحه آغازين
chapter : بخش
section : بخشی از برنامه
appendix : ضميمه
help : صفحه يا فايل راهنما
bookmark : يک لنگر در همان صفحه يا صفحه ای ديگر
rev
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه مقصد پيوند و صفحه جاری است (بر عکس rel ) و دارای همان مقادير است.
target _blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است:
- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد .
- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد .
-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد .
-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .
type MIME_Type
text/css
text/javascript
text/vbscript
text/asp
text/xml
images/gif
نوع MIME صفحه يا فايل مقصد را مشخص می کند که چند حالت آن عبارتند از :
text/css : از نوع متن و برای استفاده در صفحات قالب دهی به صفحات CSS .
text/javascript : از نوع متن و حاوی دستورات اسکريپتی نوشته شده با زبان javascript .
text/vbscript : از نوع متن و حاوی دستورات اسکريپتی نوشته شده با زبان vbscript .
text/asp : از نوع متن و حاوی صفحه اينترنتی نوشته شده با زبان ASP .
text/xml : از نوع متن و حاوی دستورات اسکريپتی نوشته شده با زبان XML .
image/gif : از نوع تصوير و با پسوند gif .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟