لينک های HTML

تگ < Object > :

اين تگ برای پيوند يک شی خارجی ( مثل فايل های صوتی ، تصويری ، انواع فايل های برنامه و ... ) به صفحه HTML استفاده می شود . اين تگ به برنامه نويس اجازه می دهد که اطلاعات و پارامترهای لازم را برای عناصر وارد شده به صفحه HTML تعيين کرده و کد مورد نظر را برای نمايش و مديريت استفاده از فايل در صفحه درج نمايد . اين اطلاعات پيش گفته به مرورگر در نمايش بهتر شی خارجی کمک می کند . تگ < param > در درون اين تگ به دفعات دلخواه می تواند استفاده شود که تعيين کننده تنظيمات نمايش شی در هنگام اجرا است .
نکته : يک تگ < object > هم می تواند در قسمت < head > و هم در قسمت < body > قرار بگيرد . متنی که که بين تگ باز و بسته < object > قرار بگيرد ، به عنوان يک متن هشدار دهنده در مرورگرهای قديمی که اين تگ را پشتيبانی نمی کنند ، به جای شی مورد نظر نمايش داده خواهد شد .
نکته : برای نمايش تصاوير از تگ < img > به جای < object > استفاده می شود .

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
archive URL يک ليست از تعدای URL است که نگهدارنده منابع و فايل های مربوط به تگ < object > مورد نظر است .
align left
right
top
bottom
تراز بندی قرار گيری متن را به دور شی مورد نظر تعيين می کند که می تواند حالت های زير را داشته باشد :
left : چپ
right : راست
top : بالا
bottom : پايين
border pixels تعيين کننده يک حاشيه به دور شی است .
ClassID رده کلاس شی
Class ID
مشخصئ کننده Class ID برای شی مورد نظر است که در تنظيمات رجيستری ويندوز و یا در يک URL است .
data URL مسير کامل محل نگهداری اطلاعات تگ < object > مورد نظر را مشخص می کند .
declare declare درصورتی که مقدار اين خاصيت برابر declare تنظيم شود ، مشخص می کند که فايل فقط بايد معرفی شود و تا زمانی که نياز نيست ايجاد يا نصب نشود .
height pixels
% درصد
ارتفاع شی را تعيين می کند .
hsapce pixels مشخص کننده يک فاصله خالی افقی به دور شی مورد نظر است .
name unique name
نام
نام منحصر به فرد را برای شی تعيين می کند .
stand by text يک متن پيش فرض است که در مدت زمانی که فايل در حال لود شدن است ، به جای شی مورد نظر نمايش داده می شود .
type MIME_type نوع MIME داده ای شی را تعيين می کند . در اين مورد در تگ link توضيح داده شده است .
usemap URL مشخص کننده مسير کامل يک فايل يا نقشه تصويری بر روی کامپيوتر Client است که بايد همراه با شی مورد نظر استفاده شود .
vspace pixels مشخص کننده يک فاصله خالی عمودی ( از بالا و پايين ) به دور شی است .


تگ < param > :

اين تگ تنظيمات زمان اجرای برنامه را برای استفاده از شی وارد شده در صفحه تعيين می کند . اين تگ به دفعات مورد نياز ( هر بار برای تعيين مقدار يک تنظيم يا خاصيت ) بايد در درون تگ object استقاده شود .

مثال
منبع مثال : www.w3schools.com\tags\tag_param.aspx
کد خروجی
< object classid="clsid:F08DF954-8592-11D1-B16A-00C0F0283628" id="Slider1" width="100" height="50" >
< param name="BorderStyle" value="1" />
< param name="MousePointer" value="0" />
< param name="Enabled" value="1" />
< param name="Min" value="0" />
< param name="Max" value="10" />
< /object >

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
name unique name
نام
يک نام منحصر به فرد برای پارامتر تعيين می کند .
type MIME-type نوع فايل MIME شی را در اينترنت مشخص می کند .
value value
مقدار
يک مقدار و ارزش برای پارامتر تعيين می کند .
value type data
ref
object
نوع داده ای شی را تعيين می کند که می تواند حالت های زير را داشته باشد :
- data :
- ref :
- object :


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟