ليست های HTML

در صفحات Html ، می توان انواع ليست های ترتيبی و نشانه ای ( بدون ترتيب ) را ايجاد کرد . 

ليست های نشانه ای ( بدون ترتيب ) ، تگ < ul > : 

يک ليست نشانه ای ، مجموعه ای از موارد و آيتم های متفاوت در مورد يک موضوع خاص است که در ابتدای خط تعريف هر آيتم ، يک نشانه ( Bullet ) قرار می گيرد .
برای ايجاد ليست های نشانه ای از تگ < ul > مخفف عبارت ( Unordered List ) به معنای ليست های بدون ترتيب استفاده می شود . هر يک از آيتم های ليست توسط يک تگ دروني < li > در تگ< ol > تعريف می شود . متن بين تگ باز و بسته < li > ، عنوان يا متن آن آيتم است .

Example
کد خروجی
< ul > List of Lessons
   < li > English < /li >
   < li > MathMatic < /li >
   < li > History < /li >
< /ul >
List of Lessons
 • English
 • MathMatic
 • History

خصوصيات تگ ul
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
type disc
square
circle
نوع نشانه ( شکل ) ليست را مشخص می کند ، که يکی از موارد زير می تواند باشد :
1) disc : دایره های توپر
2) circle : دايره های توخالی
3) square : مربع


ليست های ترتيبی ، تگ < ol > : 

يک ليست ترتيبی ، مجموعه ای از موارد و آيتم های متفاوت در مورد يک موضوع خاص است که در ابتدای خط تعريف هر آيتم ، يک شماره يا حرف ( نماد نشانه گذاری ) قرار گرفته ، که با معرفی هر آيتم جديد شمارنده يا حرف يک واحد افزايش می يابد .
برای ايجاد ليست های ترتيبی از تگ < ol > مخفف عبارت ( Ordered List ) به معنای ليست های ترتيبي استفاده می شود . هر يک از آيتم های ليست توسط يک تگ دروني < li > در تگ< ol > تعريف می شود . متن بين تگ باز و بسته < li > ، عنوان يا متن آن آيتم است .

Example
کد خروجی
< ol > List of Lessons
   < li > English < /li >
   < li > MathMatic < /li >
   < li > History < /li >
< /ol >
List of Lessons
 1. English
 2. MathMatic
 3. History

نکته : همجنين می توان ليست ها را به صورت تو در تو نيز ايجاد کرد . در اين حالت انواع ليست های ترتيبی و نشانه ای را می توان در درون يکديگر استفاده کرد . به مثال زير دقت کنيد :

Example
کد خروجی
< p > List of Programing Languges < /p >
  < ul >
    < li > Scripting Languages
      < ol >
        < li > Java Script < /li >
        < li > VB Script < /li >

      < /ol >
    < /li >

    < li > Non-Scripting Languages
      < ol >
        < li > Visual Basic < /li >
        < li > ASP.NET < /li >
        < li > Visual C# < /li >

      < /ol >

    < /li >
  < /ul >

List of Programing Languges

 • Scripting Language
  1. Java Script
  2. VB Script
 • Non-Scripting Languages
  1. Visual Basic
  2. ASP.NET
  3. Visual C#

خصوصيات تگ ol
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
start number
عدد
عدد يا حرف شروع ليست را معين می کند .
type A
a
I
i
1
نوع نمايش عدد يا حرف نشانه گذاری ليست را مشخص می کند ، که يکی از حالت های زير می تواند باشد :
1) A : حروف بزرگ انگليسی
2) a : حروف کوچک انگليسی
3) I : حروف بزرگ يونانی
4) i : حروف کوچک يونانی
5) 1 : اعداد انگليسی


ليست های معنی ، تگ < dd > و < dt > و < dl > :

ليست های معنی ، مجموعه ای از چندين آيتم متفاوت هستند که می توان همانند کتاب های معنی واژه ، برای هر يک از آنها يک توضيح ارائه داد .
برای ايجاد ليست های معنی ، از تگ < dl > استفاده می شود . هر يک از آيتم های ليست که می خواهيم توضيحی راجع به آن ارائه دهيم در يک تگ < dt > و متن توضيح مربوطه در يک تگ < dd > بلافاصله بعد از آن می آيد .

مثال : به مثال زير توجه کنيد . يک ليست را درباره 3 واژه نمايش می دهد :

Example
کد خروجی
< dl >
   < dt > HTML < /dt >
      < dd > Client Side Language < /dd >
   < dt > ASP.NET < /dt >
      < dd > Server Side Language < /dd >

   < dt > Java Script < /dt >
      < dd > Client Side Scripting Language < /dd >

< /dl >
HTML
Client Sile Language
ASP.NET
Server Side Language
Java Script
Client Side Scripting Language


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟