اسکريپت های HTML

تگ < script > :

از تگ < script > برای قرار دادن يک اسکريپت ( برنامه های نوشته شده توسط زبان های برنامه نويسی اسکريپتی مثل Java Script , VB Script ) درون صفحات HTML استفاده می شود . مجموعه دستورات برنامه مورد نظر بين تگ باز و بسته < script > قرار بگيرند .
برای دريافت اطلاعات بيشتر و آموزش برنامه نويسی به زبان های اسکريپتی به بخش آموزش VB Script و Java Script برويد . در اين قسمت ما به بررسی قرار دادن اسکريپت ها در صفحات HTML و خصوصيات تگ Script می پردازيم و به آموزش اسکريپت نويسی کاری نداريم .

محل قرار دادن تگ < script > :

تگ های اسکريپت را می توان در درون بخش < body > صفحه HTML و يا در قسمت < head > قرار داد . تگ هايی که در قسمت < body > قرار بگيرند ، به محض اجرای صفحات اجرا شده و اثر خود را نمايش می دهند . ولی اسکريپت هايی که در بخش < head > قرار بگيرند ، تا زمانی که توسط کاربر فراخوانی نشده و يا رويداد در نظر گرفته شده برای اجرای آنها اتفاق نيفتد ، اجرا نخواهند شد .

مثال : اسکريپت زير به محض اجرای صفحه اجرا شده و پيغام زير را نمايش می دهد :

Example
< html >
  < head >
  < /head >

  < body >
    < script type = "text/javascript" >
      document.write ( " This is an Script ... ! " )
    < /script >

  < /body >
< /html >
کد
خروجی

مثال : می توان يک اسکريپت را در يک فايل خارجی ( برای مثال يک فايل با پسوند js برای Java Script ) ايجاد کرده و سپس توسط يک تگ < script > و خاصيت src در بخش head يا body به آن اسکريپت پيوند ايجاد کرد : 

Example
< html >
  < head >
    < script type = "text/javascript" src = "http://www.DeveloperStudio.ir/Scripts/javasample.js" >
  < /head >
  < body >
    < script type = "text/javascript" src = "http://www.DeveloperStudio.ir/Scripts/javasample.js" >
  < /body >
< /html >
کد

* نحوه مديريت مرورگرهای قديمی در برخورد با تگ های < script > :
برخی از مرورگرهای قديمی تگ < script > را نمي شناسند و باعث می شوند تا متن دستورات اسکريپت ها را ، همانند متن ساده بر روی صفحه نمايش دهند . برای جلوگيری از اين مسئله و مخفی کردن تگ های اسکريپت از ديد مرورگرهای قديمی ، تگ < script > را در درون يک comment ( توضيح ) به صورت زير قرار می دهيم . مرورگرهای جديد به صورت هوشمند ، متن درون commnet ها را بررسی کرده و چنانجه حاوی دستورات اسکريپتی باشند ، آنها را اجرا می کنند .

مثال : Script زير را با قرار دادن بين علامت های توضيح comment ، از ديد مرورگرهای قديمی مخفی کرده ايم . چنانچه در بخش خروجی ، خروجی درستی نداريد ، ورژن مرورگر خود را عوض کنيد چون خيلی قديمی است !!! .

Example
For Java Script
< script type="text/javascript" >
<!--
document.write (" This is not suitable for old browsers ")
//-->
< /script >


For VB Script
< script type="text/vbscript" >
<!--
document.write (" This is not suitable for old browsers ")
'-->
< /script >
کد
خروجی

خواص مهم تگ script
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
type text/javascript
text/ecmascript
text/vbscript
applicattion/javascript
applicattion/ecmascript
applicattion/vbscript
text/VB
text/C#
text/J#
نوع و زبان برنامه نويسی اسکريپت را مشخص می کند که می تواند يکی از حالت های زير باشد :
texxt/javascript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی javascript .
text/ecmascript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی ecmascript .
text/vbscript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی vbscript .
applicattion/javascript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی javascript .
applicattion/ecmascript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی ecmascript .
applicattion/vbscript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی vbscript .
حالت های زير فقط برای صفحات سرور سايدی ( مثل ASP و PHP ) است :
text/VB : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي Visual Basic .
text/C# : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي Visual C# .
text/J# : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسی Visual J# .
charset charset نحوه کد گذاري و ترجمه کاراکترها را در اسکريپت مشخص می کند .
defer defer مشخص می کند که اسکريپت هيچ محتوای جديدی را در صفحه ايجاد نخواهد کرد و مرورگر بايد صفحه را با همان فرمت و کد اصلی اجرا کند .
language javascript
vbscript
ecmascript
live script
زبان برنامه نويسی اسکريپت را تعيين می کند ، که می تواند يکی از زبان های زير باشد :
javascript
vbscript
ecmascript
live script
src URL
مسير فايل
مسير کامل فايلی که دستورات اسکريپت در آن قرار دارد را مشخص می کند . اين خاصيت در هنگام استفاده از يک فايل خارجی و پيوند آن به صفحه استفاده می شود .


تگ < noscript > :

اين تگ برای نمايش يک متن هشدار يا جايگزين ، در صورتی که اسکريپت قبل از آن اجرا نشده باشد ، به کار می رود . اين حالت در مورد مرورگرهايی که تگ < script > را می شناسند ، ولی قادر به اجرای دستورات موجود در آن نيستند به کار می رود ، که در اين صورت متن درون تگ < noscript > را نمايش خواهد داد .
چنانچه مرورگر موفق به اجرای اسکريپت شود ، از تگ < noscript > به طور کامل چشم پوشی می کند .
نکته : تگ < script > بايد بلافاصله بعد از تگ < script > به کار رود .
مثال : در مثال زير يک اسکريپت ارائه شده که يک تگ < noscript > بلافاصله بعد ازآن قرار داده شده است . خروجی مثال زير بستگی به ورژن مرورگر شما دارد ... ! :

Example
< script type="text/javascript" >
  document.write (" Hi every body . Welcome ! ")
< /script >
< noscript >
  Your browser doesn`t support javascript
< /noscript >

کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟