جدول های HTML

تگ < th > :

از اين تگ برای ايجاد يک سر عنوان ( Header ) در بالای ستون های يک جدول استفاده می شود . متنی که قرار است به عنوان سر عنوان قرار بگيرد ، در درون تگ باز و بسته < th > تعريف شده و معمولا به صورت درشت ( Bold ) توسط مرورگر نمايش داده می شود .
تگ سر عنوان بايد در اولين سطر جدول قرار گرفته و برای هر ستون به طور مجزا تعريف شوند .

مثال : جدول زير دارای 2 ستون است که برای هر ستون آن يک سر عنوان ( Header ) مجزا تعريف شده است :

Example
< table width = "400px" border = "1" >
  < tr >
    < th >
      Header 1
    < /th >

    < th >
      Header 2
    < /th >
  < /tr >
  < tr >
    < td >
      ستون 1
    < /td >

    < td >
      ستون 2
    < /td >

  < /tr >
< /table >
کد
Header 1 Header 2
ستون 1 ستون 2
خروجی

خصوصيات تگ Th
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
abbr متن
Text
با استفاده از اين خاصيت می توان يک عبارت خلاصه شده در مورد محتويات خانه جدول تعيين کرد .
align left
right
center
Justify
Char
نحوه ترازبندی و قرار گيری محتويات درون خانه جدول را مشخص می کند که 5 حالت دارد :
1) left : چپ
2) right : راست
3) center : وسط
4) Justify : در کل عرض شی گسترش داده می شود .
5) Char : ترازبندی با توجه به يک کاراکتر خاص تعيين می شود .
axis نام
Text
يک نام را برای خانه جدول تعيين می کند .
bgcolor نام رنگ
color name
رنگ پس زمينه خانه جدول را تعيين می کند .
char کاراکتر
Character
کاراکتری که قرار است متن دورن خانه جدول حول آن تراز شود را تعيين می کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
charoff Pixel
درصد %
میزان حاشيه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون خانه جدول را تراز کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
colspan عدد
Number
تعداد خانه های که اين خانه جدول آنها را پوشش می دهد را تعيين می کند . برای درک بهتر به قسمت توضيحات colspan برويد .
height pixel میزان ارتفاع خانه جدول را تعيين می کند . اين خاصيت قديمی شده و به جای آن از CSS استفاده می شود .
nowrap nowrap تعيين می کند که اگر پهنای خانه جدول از پهنای متن درون آن کمتر بود ، خطوط متن شکسته شده و برای هم اندازه شدن با پهنای خانه جدول به بخش های کوچکتر تقسيم شوند يا خير . اين خاصيت قديمی شده و به جای آن از CSS استفاده می شود .
rowspan عدد
Number
تعداد سطرهايی که اين خانه جدول آنها را پوشش می دهد را تعيين می کند . برای درک بهتر به قسمت توضيحات rowspan برويد .
scope Col
Colgroup
Row
Rowgroup
مشخص می کند که اين خانه جدول اطلاعاتی را راجع به بقيه سطری که آن را در برگرفته ( Row ) ، يا بقيه ستونی که اين خانه جز آن است ( Col ) ، يا گروه سطرهايی که آن خانه را در بر گرفته اند ( Rowgroup ) و يا گروه ستون هايی که اين خانه جزء آن است ( Colgroup ) شامل می شود . 
valign top
bottom
middle
baseline
نحوه ترازبندی عمودی محتويات درون خانه جدول را تعيين می کند .
- top : محتوِيات دورن خانه جدول از بالا تراز می شوند .
- bottom : محتوِيات دورن خانه جدول از وسط خانه جدول تراز می شوند .
- middle : محتوِيات دورن خانه جدول از پايين خانه جدول تراز می شوند .
width pixel
% درصد
ميزان پهنا و عرض جدول را تعيين می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟