جدول های HTML

تگ های < thead > , < tbody > , < tfoot > :

اين تگ ها برای دسته بندی سطرهای يک جدول به کار می روند .
تگ < thead > برای ايجاد و دسته بندی سطر سر عنوان ( Header ) استفاده می شود . تگ < tbody > شامل محتويات و بدنه اصلی جدول شده و تگ < tfoot > هم برای عنوان انتهايی جدول مورد استفاده قرار می گيرد .
نکته : امروز به دليل پشتيبانی نامناسب مرورگرها و عدم کارائي از اين تگ ها کمتر استفاده می شود .
نکته 2 : هر يک از تگ های فوق فقط در درون تگ < table > قابل استفاده بوده و حتما بايد دارای حداقل يک تگ < tr > باشند .
نکته 3 : در هنگام استفاده از اين تگ ها ، بايد به ترتيب قرار گيری آنها در درون تگ < table > به شرح زير دقت کرد :

1 . < thead >      2 . < tbody >      3 . < tfoot >

خصوصيات تگ های   thead , tbody , tfoot
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align left
right
center
Justify
Char
نحوه ترازبندی و قرار گيری محتويات درون خانه جدول را مشخص می کند که 5 حالت دارد :
1) left : چپ
2) right : راست
3) center : وسط
4) Justify : در کل عرض شی گسترش داده می شود .
5) Char : ترازبندی با توجه به يک کاراکتر خاص تعيين می شود .
char کاراکتر
Character
کاراکتری که قرار است متن دورن سطر حول آن تراز شود را تعيين می کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
charoff Pixel
درصد %
میزان حاشيه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سطر را تراز کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
valign top
bottom
middle
baseline
نحوه ترازبندی عمودی محتويات درون خانه جدول را تعيين می کند .
- top : محتوِيات دورن خانه جدول از بالا تراز می شوند .
- bottom : محتوِيات دورن خانه جدول از وسط خانه جدول تراز می شوند .
- middle : محتوِيات دورن خانه جدول از پايين خانه جدول تراز می شوند .

مثال : در جدول زير سطرهای جدول به 3 گروه مجزا تقسيم شده است .

Example
< table border="1" width = "400px" >
  < thead >
    < tr >
      < td >
        This text is in the THEAD
     < /td >
    < /tr >
  < /thead >

  < tbody >
    < tr >
      < td >
        This text is in the TBODY
     < /td >
    < /tr >
  < /tbody >

  < tfoot >
    < tr >
      < td >
        This text is in the TFOOT
      < /td >
    < /tr >
  < /tfoot >

< /table >
کد
This text is in the THEAD
This text is in the TBODY
This text is in the TFOOT
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟