جدول های HTML

تگ < tr > :

از اين تگ برای ايجاد يک سطر در جدول استفاده می شود . در درون هر سطر به تعداد دلخواه می توان ستون ( خانه جدول ) به وسيله تگ < td > ، ايجاد کرد .
نکته : از تگ < tr > فقط برای ايجاد يک سطر و نه خانه جدول استفاده می شود . تگ < tr > ، بدون تگ < td > در درون آن خروجی ندارد .

خصوصيات تگ Tr
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align left
right
center
Justify
Char
نحوه ترازبندی و قرار گيری محتويات درون سطر جدول را مشخص می کند که 5 حالت دارد :
1) left : چپ
2) right : راست
3) center : وسط
4) Justify : در کل عرض شی گسترش داده می شود .
5) Char : ترازبندی با توجه به يک کاراکتر خاص تعيين می شود .
bgcolor نام رنگ
color name
رنگ پس زمينه خانه های سطر را تعيين می کند .
char کاراکتر
Character
کاراکتری که قرار است متن دورن سطر حول آن تراز شود را تعيين می کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
charoff Pixel
درصد %
میزان حاشيه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سطر را تراز کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
valign top
bottom
middle
baseline
نحوه ترازبندی عمودی محتويات درون سطر جدول را تعيين می کند .
- top : محتوِيات دورن خانه جدول از بالا تراز می شوند .
- bottom : محتوِيات دورن خانه جدول از وسط خانه جدول تراز می شوند .
- middle : محتوِيات دورن خانه جدول از پايين خانه جدول تراز می شوند .

مثال : ايجاد يک جدول با دو سطر :

Example
< table width = "400px" border = "1" >
  < tr >
    < td >
      سطر 1
    < /td >
  < /tr >
  < tr >
    < td >
      سطر 2
    < /td >

  < /tr >
< /table >
کد
سطر 1
سطر 2
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟