تگ های مقدماتی HTML

تگ < meta > :

اين تگ اطلاعات کلی درباره مطالب درون صفحه وب ، توضيحات ضروری و واژه های کليدی مرتبط با موضوع صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو را شامل می شود .
چيدمان مناسب و استفاده از کليد واژه های مرتبط به موضوع صفحه ، باعث بهتر نمايش داده شدن صفحه و سايت در قسمت جستجوی موتورهای جستجو می شود .

- تعيين کليدواژه ها برای موتورهای جستجو :

موتورهای جستجو ، هنگام جستجو برای يافتن مطالب در مورد يک موضوع خاص ، آن مطلب را با کليدواژه های تعريف شده در سايت مقايسه کرده و در صورت يکسان بودن ، صفحه وب سايت شما را در ليست نتايج جستجو نمايش می دهند .

< meta name ="keywords" content="Html,CSS,XML,Java Script,VB Script" />

- تعيين يک توضيح درباره مطالب صفحه :

< meta name ="discription" content="Free web teaching on Html,CSS,XML,Java Script and VB script" />

- تعيين آخرين زمان بازبينی و به روز کردن صفحه :

< meta name ="rivised" content="6/11/07" />

-تعيين زمان refresh شدن صفحه برای هر 5 ثانيه يکبار :

< meta http - equiv ="refresh" content="5" />

خواص مهم
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
content متن Text اطلاعات مربوط به خاصيت تعيين شده در قسمت name يا http-equiv را نگهداری می کند .
http - equiv content-type اطلاعات درون content خود را به سرور اتقال می دهد .
name auther
description
keywords
generator
revised
others
اطلاعات درون content خود را به نام تعيين شده ارتباط می دهد که می تواند يکی از حالت های زير را داشته باشد :
- auther : نام نويسنده یا گروه نويسندگان و طراحان صفحه وب را مشخص می کند .
- description : توضيح مختصری راجع به محتويات درون صفحه ارائه می دهد .
- keywords : کليدواژه های مورد استفاده موتورهای جستجو را تعيين می کند .
- generator : مشخصاتی راجع به نرم افزاری که صفحه با آن طراحی و توليد شده است را ارائه می دهد .
- revised : برای اعمال آخرين تاريخ به روز رسانی سايت استفاده می شود .
- others : برای ذرج ساير اطلاعات مورد نظر استفاده می شود .
scheme متن Text قالبی را برای تفسير و اجرای اطلاعات درون خاصيت content مشخص میکند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟