تگ های کد کامپيوتر

تگ های کد کامپيوتر :

از اين گروه تگ برای نمايش نوشته های مورد نظر همانند نمايش در محيط های برنامه نويسی استفاده می شوند . اين حالت برای استفاده در صفحات آموزش کد نويسی و يا شبيه سازی محيط های برنامه نويسی مناسب هستند .

تگ < code > :

اين تگ نوشته را به صورت نوشته های درون محيط های برنامه نويسی قديمی تبديل می کند .

Example
کد خروجی
< code > This is a sample code < /code > This is a sample code


تگ < kbd > :

اين تگ نيز حالت خاصی مثل حروف دستگاه تايپ به متن می دهد .

Example
کد خروجی
< kbd > This text is like a type writer < /kbd > This text is like a type writer


تگ < samp > :

اين تگ نيز حالت خاصی مثل نوشته های درون محيط های برنامه نويسی به متن می دهد .

Example
کد خروجی
< samp > This text is sample text < /samp > This text is sample text


تگ < tt > :

اين تگ نيز حالت خاصی از نوشته مثل حروف تلگراف به متن می دهد .

Example
کد خروجی
< tt > This text is telegraph text < /tt > This text is telegraph text


تگ < var > :

اين تگ حالتی برای تعريف متغيرهای برنامه نويسی ايجاد می کند .

Example
کد خروجی
< var > This is a variable < /var > This is a variable


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟