آموزش HTML 5 > کار با فرم ها در HTML 5  >  خاصیت novalidate

خاصیت novalidate :

این خاصیت در یک فرم تعیین می کند که آیا مقادیر وارد شده در فیلد های آن در هنگام ارسال اعتبارسنجی شوند یا خیر .

این خاصیت یک مقدار Boolean است و اگر آن را در تگ ابتدایی <form> قرار دهید ، مانع اعتبارسنجی داده های ورودی در فیلد های فرم می شود . برای مثال اگر در یک کنترل Email در فرم وجود داشته باشد و این خاصیت را برای فرم تنظیم کرده باشید ، حتی اگر آدرس ایمیل با فرمت نادرست نیز وارد کنید ، فرم ارسال می شود .

شکل کلی استفاده از خاصیت novalidate بصورت زیر است :

syntax <form   novalidate >

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی بپشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، دو فرم را برای روی صفحه قرار داده  و  برای فرم دوم مقدار خاصیت novalidate آن را تنظیم کرده ایم . همانطور که می بینید ، در فرم دوم قابلیت اعتبار سنجی آن از بین رفته و می توانید ایمیل با فرمت های نا صحیح نیز وارد نمایید .:

Example
<form id="form1" >
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"><br />
     <input type="submit" value="form1" >
</form>
<br />
<br />
<form id="form2" novalidate>
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"><br />
      <input type="submit" value="form2">
</form>
کد
First name : 
E-mail        : 


First name : 
E-mail         :
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟