آموزش HTML 5 > تگ های جدید HTML 5  >  تگ < nav >

تگ < nav >  :

این تگ برای دسته بندی و کنار هم قرار دادن گروهی از لینک ها استفاده می شود . لیک هایی که درون این تگ تعیین شوند به ترتیب در کنار هم قرار می گیرند . تمام لینک های یک صفحه را نباید در تگ