خانه دانلود خبرنامه سفارش سایت درباره ما ارتباط با ما حمایت از ما تبلیغات

آموزش کار با شی JSON object

آموزش کار با شی (object) در JSON

شکل کلی تعریف یک شی (object) در JSON به شکل زیر است :
syntax
کد
{ "name":"John", "age":30, "car":null }
                  
در کد مثال عملی فوق، یک نمونه از شی یا object تعریف و مقداردهی شده است. این شی دارای دو خاصیت یا Property به نام name، age و Car است که مقدارهای آن مشخص شده است.
در تعریف یک شی objectobject در JSON موارد زیر را مد نظر بگیرید :
 • اشیاء JSON درون یک جفت آکولاد باز و بسته { } تعریف می شوند.
 • اشیاء JSON object بایستی به صورت جفت های نام/مقدار یا key/value نوشته شوند.
 • در تعریف اشیاء ، کلید یا نام (key) بایستی از نوع رشته متنی (string) بوده و بخش مقدار یا value، یکی از انواع داده ای معتبر JSON مثل متن (string)، عدد (number) ، شی (object) ، آرایه (array) ، صحیح یا غلط (Boolean) و یا تهی null را می پذیرد.
 • هر جفت مقدار/نام بایستی با یک علامت کاما (،) از هم جدا شوند.
 • بین نام (kay) و مقدار (value) بایستی یک : قرار دهید.

آموزش دسترسی به مقدار شیء value object در JSON

برای دسترسی به مقدار یک خاصیت از شی بایستی نام شی را نوشته و سپس . قرار داده و بعد نام خاصیت مورد نظر را بنویسید. همانند کد مثال عملی زیر :
syntax
کد
                    myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj.name;
                  
خروجی
در کد مثال عملی فوق، مقدار خاصیت name شی myObj را در متغیر x ریخته و سپس آن را در تگ p با id برابر deam نمایش داده ایم.
همچنین می توانید با قرار دادن یک جفت براکت [] در مقابل نام شی و نوشتن نام خاصیت مورد نظر درون آن، به مقدار خاصیت شی دسترسی پیدا کنید. همانند کد مثال عملی زیر :
syntax
کد
                    myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj["name"];
                  
خروجی
در کد مثال عملی فوق نیز مقدار خاصیت name شی myObj را درون متغیر x ریخته و آن را توسط تگ p با id deam نمایش داده ایم.

نحوه پیمایش (LOOP) درون یک شی JSON object

می توانید با استفاده از یک حلقه loop درون خواص (properties) یک شی پیمایش کرده و نام کلیه خواص آن ها را بخوانید :
syntax
کد
                    myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += x;
}
                  
خروجی
در کد مثال عملی فوق، ابتدا یک شی JSON object به نام myObj تعریف و مقداردهی شده است. سپس توسط یک حلقه for درون شی حرکت کرده و نام خواص آن را تک به تک در خروجی چاپ کردته ایم.
همچنین با استفاده از یک حلقه for و به کار بردن نام خاصیت های شی درون براکت مقابل آن، می توانید مقادیر خواص شی را بخوانید :
syntax
کد
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += myObj[x];
}
                  
در کد مثال عملی فوق، یک شی به نام myObj ایجاد و مقداردهی شده است. سپس توسط یک حلقه for مقدار خواص شی را تک به تک خوانده و در خروجی نشان داده ایم.

آموزش تعریف اشیاء تو در تو در JSON

درون یک شی JSON می توانید یک یا چند خاصیت آن را به صورت یک شی دیگر تعریف کنید. به این حالت اشیاء تو در تو یا Nested object می گویند.
برای مثال در کد زیر، یک شی به نام myObj تعریف شده که خاصیت سوم آن به نام cars خود یک شی است :
syntax
کد
myObj = {
  "name":"John",
  "age":30,
  "cars": {
    "car1":"Ford",
    "car2":"BMW",
    "car3":"Fiat"
  }
 }
                  
به وسیله علامت نقطه "." و به کار بردن نام اشیاء پشت سر هم ، می توانید به مقدار خاصیت های شی درون شی دیگر دسترسی داشته باشید. یا درون براکت نام شی اول، نام شی درونی آن را بنویسید :
syntax
کد
                    x = myObj.cars.car2;
//or:
x = myObj.cars["car2"];
                  
در کد مثال عملی فوق، مقادیر شی درونی cars2 کد درون شی را cars تعریف شده به متغیر x نسبت داده ایم.

آموزش تغییر مقدار خواص یک شی(object) در JSON

در هر بخش از کد برنامه می توانید مقدار جدیدی را برای یک خاصیت شی object در JSON تعیین نمایید.
برای این منظور، همانند کد زیر بایستی نام شی اول ، شی درونی و سپس نام خاصیت مورد نظر را نوشته و آن را با کاراکتر نقطه "." از هم جدا ککنید. سپس مقدار جدید را به خاصیت شی نسبت دهید :
syntax
کد
                    myObj.cars.car2 = "Mercedes";
                  
خروجی
همچنین از براکت نیز می توانید به صورت زیر استفاده کنید :
syntax
کد
                    myObj.cars["car2"] = "Mercedes";
                  
خروجی

آموزش نحوه حذف یک شی object در JSON

از کلمه کلیدی delete در JSON، می توانید برای حذف یک خاصیت از شی object مورد نظر خود استفاده کنید.
برای نمونه، در کد مثال عملی زیر، خاصیت car2 را از شی cars که درون شی myObj تعریف شده پاک کرده ایم :
syntax
کد
                    delete myObj.cars.car2;
                  
خروجی