شی History - متدهای back , forward

متد ( ) back شی History :

اين متد ، صفحه قبلی مشاهده شده در مرورگر را باز می کند . آدرس ( URL ) اين صفحه در عنصر قبلی ذخيره شده در شی History قرار دارد .
عملکرد اين متد همانند اين است که دکمه back مرورگر را کليک کرده و يا متد ( ) go شی History را با مقدار 1- اجرا کنيد .

شکل کلی استفاده از اين متد به صورت زير است :

Syntax history.back ( )

مثال 1 : در مثال زير از متد back در تابع backward استفاده کرده ايم . اين تابع با کليک بر روی دکمه بازگشت به صفحه قبلی فراخوانی شده و مرورگر را به صفحه قبلی مشاهده شده می برد . برای رفتن به صفحه قبل بر روی دکمه فرمان بازگشت به صفحه قبلی در قسمت خروجی کليک کنيد :

Example
<script type = " text/javascript " >
  function backward ( )
    {
      history.back ( ) ;
    }
</script>

< input   type = " button "   name = " PrPage "   value = "بازگشت به صفحه قبل"   onclick = " backward ( ) "   />
کد
خروجی


متد ( ) forward شی History :

اين متد ، صفحه بعدی مشاهده شده در مرورگر را باز می کند . آدرس ( URL ) اين صفحه در عنصر بعدی ذخيره شده در شی History قرار دارد . البته اين متد زمانی اجرا می شود که کاربر از مسير رفته به عقب برگشته باشد . به عبارت ديگر آدرس صفحه ای در عنصر بعدی حافظه شی History ذخيره شده باشد . در غير اين صورت نيز با فراخوانی اين متد خطایی رخ نداده و مرورگر در همان صفحه باقی می ماند .
عملکرد اين متد همانند اين است که کاربر دکمه forward مرورگر را کليک کرده و يا متد ( ) go شی History را با مقدار 1+ اجرا کنيد .

شکل کلی استفاده از اين متد به صورت زير است :

Syntax history.forward ( )

مثال 1 : در مثال زير از متد forward در تابع fwd استفاده کرده ايم . اين تابع با کليک بر روی دکمه در شی History رفتن به صفحه بعدی فراخوانی شده و مرورگر را به صفحه بعدی مشاهده شده می برد . برای رفتن به صفحه بعد بر روی دکمه فرمان رفتن به صفحه بعدی در قسمت خروجی کليک کنيد :

Example
<script type = " text/javascript " >
  function fwd ( )
    {
      history.forward ( ) ;
    }
</script>

< input   type = " button "   name = " FwPage "   value = "رفتن به صفحه بعد"   onclick = " fwd ( ) "   />
کد
خروجی