شی History - متد go

متد ( ) go شی History :

اين متد يک صفحه که در ليست صفحات شی History مرورگر ذخيره شده است را باز می کند .
همانطور که در معرفی شی History گفتيم ، آدرس URL صفحاتی که شما در يک پنجره مرورگر مشاهده می کنيد ، در اين شی ذخيره می شود . از اين متد برای رفتن به يکی از صفحات مشاهده شده که در شی History قرار دارد ، استفاده می شود .
اين متد دارای يک پارامتر اجباری است ، که بايد به وسيله آن آدرس URL صفحه و یا شماره آن در ليست شی History را به اين متد ارسال کنيد . نوع اين پارامتر می تواند عددی ( Integer ) و یا متن ( String ) باشد .

شکل کلی استفاده از اين متد به صورت زير است :

Syntax history.go ( VLocation * )
* VLocation : يک پارامتر عددی يا متن که آدرس صفحه مورد نظر را مشخص می کند

راهنمايي به کار بردن پارمتر : شما می توانيد شماره صفحه مورد نظر خود در ليست صفحات شی History و يا آدرس دقيق آن را به اين شی توسط پارامتر ارسال کنيد . در مثال های زير استفاده از هر دو حالت اين پارامتر را به شما نمايش می دهيم . اما معنای به کار بردن اعداد توسط اين پارامتر به صورت زير است :

  • عدد 1 : به معنای باز کردن صفحه بعدی مشاهده شده است ( البته متد در اين حالت زمانی کار می کند ، که کاربر از مسير رفته به عقب بازگشت کرده باشد ) .
  • عدد 2 : به معنای باز کردن 2 صفحه بعد مشاهده شده نسبت به صفحه جاری است و برای اعداد 3 و 4 و ... نيز به همين منوال است .
  • عدد 1 - (منفی ): به معنای باز کردن صفحه قبلی مشاهده شده است .
  • اعداد 2- و 3- و ... : به معنای باز کردن 2 صفحه قبل مشاهده شده است و برای اعداد 3- و 4- و... وضع به همين منوال است .

نکته مهم : در صورتی که صفحه تعيين شده در متد ( ) go ، قبلا در پنجره جاری مرورگر باز و مشاهده نشده باشد و به عبارت ديگر آن صفحه در شی History مرورگر وجود نداشته باشد ، در هنگام اجرای اين متد خطایی رخ نمی دهد و مرورگر در صفحه جاری باقی می ماند .

مثال 1 : در مثال زير متد ( ) go شی History را در تابع PrPage به کار برده ايم . با اجرای اين متد ، مرورگر به صفحه قبلی مشاهده شده می رود . برای اجرای اين متد بر روی دکمه فرمان Previous Page در خروجی مثال کليک کنيد :

Example
<script type = " text/javascript " >
  function PrPage ( )
    {
      history.go ( -1 ) ;
    }
</script>

< input   type = " button "   name = " BtnPrPage "   value ="Previous Page"   onclick = " PrPage ( ) "   />
کد
خروجی

مثال 2 : در مثال زير متد ( ) go شی History را در تابع UrlDefine به کار برده ايم . در اين مثال آدرس صفحه ای که می خواهيم مرورگر آن را باز کند را به صورت کامل در داخل پرانتز جلوی متد ( ) go توسط پارامتر مربوط قرار داده ايم . با اجرای اين متد ، مرورگر صفحه تعيين شده را در صورتی که شما آن را قبلا در همين پنجره مشاهده کرده باشيد ، باز می کند . برای اجرای اين متد بر روی دکمه فرمان Go Page در خروجی مثال کليک کنيد :

Example
<script type = " text/javascript " >
  function UrlDefine ( )
    {
      history.go ( http://www.developerstudio.ir/JavaScript/Histoty.aspx ) ;
    }
</script>

< input   type = " button "   name = " BtnUrl "   value ="Go Page"   onclick = " UrlDefine ( ) "   />
کد
خروجی