شی History - خاصيت length

اين خاصيت ، تعداد صفحاتی که آدرس URL آنها در شی History ذخيره شده است را بر می گرداند .
هنگامی که يک پنجره را باز می کنيد ، مقدار اين خاصيت 0 است ، یعنی مقدار آن از صفر شروع می شود . با حرکت در بين صفحات ، به ازای هر صفحه جديد باز شده ، يک واحد به اين خاصيت اضافه می شود .
همانطور که در بخش معرفی شی History گفتم ، آدرس صفحاتی که توسط مرورگر مشاهده می کنيد ، به صورت يک آرایه در شی History ذخيره می شود . به عبارت ديگر می توان گفت اندازه اين خاصيت برابر با اعضا آرايه فوق است .

شکل کلی استفاده از اين خاصيت به صورت زير است :

Syntax history.length

نکته 1 : خروجی اين خاصيت يک مقدار عددی ( Integer ) است .
نکته 2 : مقدار خاصيت length در مرورگر Firefox از 1 شروع می شود .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت length ، تعداد صفحاتی که آدرس ( URL ) آنها در شی History مرورگر شما قرار دارد را در خروجی نشان داده ايم . ( خروجی مثال به صورت اکتيو توسط مرورگر توليد شده و از پيش طراحی شده نيست ) :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( history.length ) ;
</script>
کد
خروجی