دستورات مقدماتی Java Script

آرايه در جاوا اسکريپت :

مفهوم آرايه : آرايه مجموعه ای از متغيرهايي از يک نوع داده ای با نام يکسان است ، که هر کدام از اعضای آن توسط يک شمارنده ( انديس ) ، از يکديگر متمايز می شوند .
شمارنده هر عضو آرايه در يک براکت در مقابل نام آن تعيين شده ، که برای مقدار دهی و دسترسی به هر عضو آرايه از انديس آن استفاده می شود .
برای تعريف يک آرايه ، از واژه کليدی new Array به شکل کلی زير استفاده می شود :

var  نام آرايه =  new Array ( ) ;
مثال :   var Cars = new Array ( ) ;

نکات مهم :

نکته 1 : می توان تعداد اعضای يک آرايه را در زمان تعريف ، در پرانتز جلوی واژه کليدی new Array ، تعيين کرد :
مثال : آرايه زير 4 عضو دارد :

var Cars = new Array ( 4 ) ;

نکته 2 : شماره گذاری انديس اعضای يک آرايه از صفر شروع شده و برای هر عضو شمارنده يک واحد افزايش می يابد .
مثال : آرايه ای که در مثال قبل ايجاد کرديم ، 4 عشو زير را داراست :

Cars [ 0 ]   ,   Cars [ 1 ]   ,   Cars [ 2 ]   ,   Cars [ 3 ]

نکته 3 : برای مقدار دهی يا دسترسی به هر عضو آرایه ، از نام آرايه به همراه شمارنده يا انديس عضو مورد نظر در براکت مقابل نام آن ، به شکل کلی زير استفاده می شود :

مقدار مورد نظر = [ انديس عضو مورد نظر ] نام آرايه ;
مثال : Cars [ 0 ] = "Ford" ;
Cars [ 1 ] = "Nissan" ;

مثال : در مثال زير يک آرايه در يک اسکريپت تعريف شده و اعضای آن مقدار دهی شده اند . در پايان نيز عضو اول و دوم آرايه در خروجی بر روی صفحه چاپ شده اند :

Example
< script type="text/javascript" >
  var Cars = new Array ( 3 ) ;
  Cars [ 0 ] = "Ford" ;
  Cars [ 1 ] = "Nissan" ;
  Cars [ 2 ] = "Mazda" ;
  document.write ( Cars [ 0 ] ) ;
  document.write ( Cars [ 1 ] ) ;
< /script >
کد
خروجی

روش های مقدار دهی کلی اعضای يک آرایه :

تمام يا بخش هايي از اعصای يک آرايه را می توان در هنگام تعريف و يا بعد از آن مقدار دهی کرد . به طور کلی 2 روش برای مقدار دهی اعضای يک آرايه وجود دارد :

روش اول : در روش اول ، هر يک از اعضای آرايه را به صورت تکی مقدار دهی می کنيم . در مثال زير يک ابتدا آرايه 4 عضوی تعريف شده و سپس مقدار دهی شده است :

Example
< script type="text/javascript" >
  var Cars = new Array ( 4 ) ;
  Cars [ 0 ] = "Ford" ;
  Cars [ 1 ] = "Nissan" ;
  Cars [ 2 ] = "Mazda" ;
  Cars [ 3 ] = "Volvo" ;
< /script >
کد

روش دوم : در روش دوم ، مقادير مورد نظر برای تمام يا تعدادی از اعضای آرایه را در پرانتز جلوی واژه کليدی new Array تعيين کرده و هر مقدار را با کاما از هم جدا می کنيم . در اين حالت تعداد اعضای آرایه به طور اتوماتيک بر حسب تعداد مقادير ورودی تعيين می شود . در مثال زير ، آرايه تعريف 4 عضو خواهد شد . اعضای اين آرایه در مرحله تعريف آرايه تعيين شده اند :

Example
< script type="text/javascript" >
 var Cars = new Array ( "Ford" , "Nissan" , "Mazda" , "Volvo" ) ;
< /script >
کد


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟