اشيای پيش ساخته Java Script

شی Date :

در اين بخش به معرفی متدهای شی Date می پردازيم . در قسمت قبل خواص اين شی را بررسی کرديم .

خواص شی Date متدهای شی Dateمتدهای شی Date :

متدهای شی Date در جدول زير معرفی شده اند . برای دريافت اطلاعات راجع به هر کدام بر روی نام آن کليک کنيد :

نام متد شرح
getDate ( ) اين متد ، شماره روز جاری در ماه را بر می گرداند .
getDay ( ) اين متد ، شماره روز جاری در هفته را بر می گرداند .
getMonth ( ) اين متد ، شماره ماه جاری را بر می گرداند .
getYear ( ) اين متد ، شماره سال جاری را بر می گرداند .
getFullYear ( ) اين متد نيز ، شماره سال جاری را بر می گرداند .
getHours ( ) اين متد مقدار ساعت را بر می گرداند .
getMinutes ( ) اين متد شماره دقيقه را در يک متغير زمانی بر می گرادند .
getSeconds ( ) اين متد شماره ثانيه ها را در يک متغير زمانی بر می گرادند .
getMilliseconds ( ) اين متد شماره ميلی ثانيه ها را در يک متغير زمانی بر می گرادند .
getTime ( ) اين متد تعداد ثانيه های سپری شده از تاريخ اول ژانويه سال 1970 تا به امروز را بر می گرداند
getTimezoneOffset ( ) اين متد اختلاف زمانی بين زمان جاری سيتسم را با ساعت بين المللی گرينويپچ را بر حسب دقيقه بر می گرداند .
parse ( ) اين متد يک تاريخ را به صورت رشته ای دريافت کرده و تعداد ميلی ثانيه های سپری شده از زمان اول ژانويه سال 1970 تا به امروز را بر می گرداند
setDate ( ) اين متد برای تغيير مقدار عددی تاريخ روز در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setMonth ( ) اين متد برای تغيير شماره ماه و تاريخ روز در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setFullYear( ) اين متد برای تغيير مقدار سال در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setYear( ) اين متد برای تغيير مقدار سال در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setHours( ) اين متد برای تغيير مقدار عددی ساعت در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setMinutes( ) اين متد برای تغيير مقدار عددی دقيقه در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setSeconds( ) اين متد برای تغيير مقدار عددی ثانيه در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setMilliseconds( ) اين متد برای تغيير مقدار عددی ميلی ثانيه در يک متغير زمانی استفاده می شود .
setTime( ) اين متد برای محاسبه و ايجاد يک تاريخ جديد ، به وسيله اضافه يا کم کردن تعداد معينی ميلی ثانيه به تاريخ اول ژانويه سال 1970 استفاده می شود .
toString( ) از اين متد برای تبديل يک متغير زمانی به يک عبارت رشته ای استفاده می شود .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟