دستورات مقدماتی Java Script

حلقه for...in در جاوا اسکريپت :

از حلقه for ... in در جاوا اسکريپت ، برای حرکت در درون اعضای يک آرايه يا مجموعه خواص يک شی استفاده می شود . به ازای خواندن هر يک از اعضا آرايه يا يکی از خواص شی مورد نظر ، يکبار دستورات درون حلقه اجرا خواهد شد .
تعداد دفعات تکرار دستورات حلقه ، برابر با تعداد اعضای آرايه و يا تعداد خواص شی مورد نظر است . در اين حلقه معمولا از يک متغير به عنوان شمارنده يا انديس آرايه استفاده می شود .
شکل کلی تعريف يک حلقه for...in به صورت زير است :

for   ( متغير   in   نام يک آرايه / مجموعه خواص يک شی )
  {
    دستورات بدنه حلقه
  }

مثال : در مثال زير ابتدا يک آرايه به نام Lesson برای نگهداری نام دروس کامپيوتر با 5 عضو ايجاد و مقدار دهی شده است . وظيفه حلقه for...in حرکت در درون اعضای آرایه Lesson و چاپ نام تک تک آنها به عنوان خروجی است . به کد مثال دقت کنيد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n = 0 ;
  var i = 1 ;
  var Lessons = new Array( 5 ) ;
  Lessons[0] = "HTML" ;
  Lessons[1] = "CSS" ;
  Lessons[2] = "Visual Basic" ;
  Lessons[3] = "Java Script" ;
  Lessons[4] = "ASP.NET" ;
  for ( n   in   Lessons )
    {
      document.write ( "Lesson " + i + " = " + Lessons [n] + "<br / >") ;
      i++ ;
    }
< /script >
کد
خروجی

- يک مثال مرتبط با دستور continue و حلقه for...in

مثال : فرض کنيد که در مثال بالا فقط می خواهيم نام دروسی از آرايه Lesson چاپ شود ، که شماره انديس آنها در آرایه زوج باشد . بنابراين در بدنه دستورات حلقه يک دستور continue با اين شرط که باقی مانده حاصل از تقسيم شماره انديس آرايه بر 2 برابر صفر نباشد را به قبل از دستور چاپ حلقه اضافه می کنيم . در اين صورت نام اعضايي از آرايه که شماره انديس آنها فرد است چاپ نمی شود و حلقه به انديس بعدی می رود :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n = 0 ;
  var i = 1 ;
  var Lessons = new Array( 5 ) ;
  Lessons[0] = "HTML" ;
  Lessons[1] = "CSS" ;
  Lessons[2] = "Visual Basic" ;
  Lessons[3] = "Java Script" ;
  Lessons[4] = "ASP.NET" ;
  for ( n   in   Lessons )
    {
      if ( n % 2 != 0 ) continue ;
      document.write ( "Lesson " + i + " = " + Lessons [n] + "<br / >") ;
      i++ ;
    }
< /script >
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟