اشيای پيش ساخته Java Script

شی string :

در اين بخش به معرفی متدهای شی string می پردازيم . در قسمت قبل خواص اين شی را بررسی کرديم .

خواص شی string متدهای شی stringمتدهای شی string :

متدهای شی string در جدول زير معرفی شده اند . برای دريافت اطلاعات راجع به هر کدام بر روی نام آن کليک کنيد :

نام خاصيت شرح
big ( ) برای نمايش متن يک متغير رشته ای با اندازه بزرگتر استفاده می شود .
blink ( ) برای نمايش متن يک متغير رشته ای به صورت چشمک زن استفاده می شود .
bold ( ) برای نمايش متن يک متغير رشته ای به صورت توپر ( درشت ) استفاده می شود .
charAt ( ) برای نمايش مقدار يک حرف ( کاراکتر ) مورد نظر در يک متغير رشته ای اسفاده می شود .
charCodeAt ( ) برای نمايش کد اسکی يک حرف ( کاراکتر ) مورد نظر در يک متغير رشته ای اسفاده می شود .
concat ( ) از اين متد برای چسباندن و اضافه کردن دو يا چند متغير رشته ای به هم استفاده می شود .
fixed ( ) اين متد ، برای نمايش متن متغير رشته ای با قلم ی ( font ) شبيه نوشته های تلگراف استفاده می شود .
fontcolor ( ) از اين متد ، برای نمايش متن يک متغير رشته ای به يک رنگ دلخواه استفاده می شود .
fontsize ( ) از اين متد ، برای نمايش يک متغير رشته ای در يک اندازه خاص استفاده می شود .
indexOf ( ) اين متد ، شماره مکان قرار گيری اولين نمونه يک حرف يا کلمه را در يک متغير متنی را بر می گرداند .
italics ( ) از اين متد ، برای نمايش متن يک متغير رشته ای به صورت کج استفاده می شود .
lastIndexOf ( ) اين متد ، شماره مکان قرار گيری آخرين نمونه يک حرف يا کلمه را در يک متغير متنی را بر می گرداند .
link ( ) از اين متد برای تبديل متن يک متغير رشته ای به يک پيوند ( HyperLink ) استفاده می شود .
match ( ) ازاين متد ، برای جستجوی يک حرف يا کلمه در يک متغير متنی استفاده می شود .
replace ( ) از اين متد برای جايگزينی يک حرف يا کلمه خاص در يک متغير متنی و جايگزينی آن با يک مقدار جديد استفاده می شود .
search ( ) از اين متد برای جستجو يک حرف يا کلمه خاص در يک متغير متنی استفاده می شود .
slice ( ) از اين متد برای جستجو يک حرف يا کلمه خاص در يک متغير متنی استفاده می شود .
small ( ) از اين متد برای متن يک متغير متنی با اندازه ای کوچکتر از حد معمول استفاده می شود .
splite ( ) از اين متد برای تقسيم کردن يک متغير متنی به آرايه ای از کاراکترها استفاده می شود .
strike ( ) از اين متد برای نماژش متن يک متغير متنی با يک خط کشيده شده بر روی آن استفاده می شود .
sub ( ) از اين متد برای نمايش يک متن به صورت انديس استفاده می شود .
substr ( ) از اين متد برای برش تعداد معينی از کاراکترهای يک متغير متنی استفاده می شود .
substring ( ) از اين متد برای برش تعداد معينی از کاراکترهای يک متغير متنی بين دو نقطه مشخص استفاده می شود .
sup ( ) از اين متد برای نمايش يک متن به صورت زير نويس استفاده می شود .
toLowerCase ( ) از اين متد برای نمايش متن يک متغير رشته ای با حروف کوچک استفاده می شود .
toUpperCase ( ) از اين متد برای نمايش متن يک متغير رشته ای با حروف بزرگ استفاده می شود .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟