دستورات مقدماتی Java Script

دستورات break و continue

دستور break :

از دستور break برای خروج کامل از ادامه اجرای دستورات يک حلقه در صورت بر قرار بودن شرط تعيين شده برای آن استفاده می شود .
دستور break را بايد در بدنه دستورات يک حلقه تعريف کرد . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه با رسيدن به شرط دستور break ، آنرا چک کرده و در صورت برقراری شرط از ادامه اجرای دستورات حلقه به طور کامل جلوگيری کرده و به طور کامل از حلقه خارج می شود .

شکل کلی تعريف يک دستور break به صورت زير است :
نکته : عملکرد و استفاده از دستور break در تمام حلقه ها يکسان است . در مثال زير فرض می کنيم ، حلقه ما while است :

while ( شرط حلقه )
  {
    دستورات حلقه
    if ( شرط حلقه )   break ;
    ادامه دستورات حلقه
  }

مثال : مثال چاپ شماره خطوط را که در حلقه های قبل به کار برده بوديم را در اين قسمت ، با دستور break باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه شرط دستور break ، برابر شدن متغير شمارنده حلقه يعنی n با مقدار 3 است ، که در هنگامی که n برابر 3 می شود ، برنامه از اجرای ادامه دستورات حلقه جلوگيری کرده و از حلقه خارج می شود . بنابرين شماره خطوط تا شماره 3 چاپ شده و 4 و 5 چاپ نمی شود :

Example
نکته : توجه شود که دستورات قبل از دستور break در بدنه حلقه ، به طور کامل اجرا می شوند و تاثير دستور break بر دستورات بعد از خود می باشد .
< script type="text/javascript" >
  var n ;
  for ( n = 1 ; n <= 5 ; n++ )
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
      if ( n == 3 ) break ;
    }
< /script >
کد
خروجی


دستور continue :

از دستور continue ، برای خارج شدن از ادامه اجرای يکبار دستورات حلقه و پرش به گام بعدی حلقه استفاده می شود .
دستور continue را بايد در بدنه دستورات حلقه تعريف کرد . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه با رسيدن به شرط تعيين شده برای دستور continue آن دستور را بررسی کرده و در صورت درست بودن ، از ادامه اجرای دستورات حلقه در آن مرحله جلوگيری کرده و مجددا به ابتدای حلقه باز می گردد . در اين حالت ، گام حرکت حلقه يکبار اجرا خواهد شد .

شکل کلی تعريف يک دستور continue ، به صورت زير است .
نکته : عملکرد و استفاده از دستور continue در تمام حلقه ها يکسان است . در اين مثال ، ما فرض کرده ايم که حلقه while است :

while ( شرط حلقه )
  {
    دستورات حلقه
    if ( شرط حلقه )   continue ;
    ادامه دستورات حلقه
  }

مثال : مثال چاپ شماره خطوط را که در حلقه های قبل به کار برده بوديم را در اين قسمت ، با دستور continue باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه شرط دستور continue ، برابر شدن متغير شمارنده حلقه يعنی n با مقدار 3 است ، که در هنگامی که n برابر 3 می شود ، برنامه از اجرای ادامه دستورات حلقه در مرحله ای که 3 = n است جلوگيری کرده و به گام بعدی حلقه يعنی 4 = n پرش می کند . بنابرين شماره خطوط تا شماره 2 چاپ شده و شماره 3 چاپ نشده و به ادامه اجرای حلقه در خط 4 پرش می شود .

Example
نکته : توجه شود که دستورات قبل از دستور continue در بدنه حلقه ، به طور کامل اجرا می شوند و تاثير دستور continue بر دستورات بعد از خود می باشد .
< script type="text/javascript" >
  var n ;
  for ( n = 1 ; n <= 5 ; n++ )
    {
      if ( n == 3 ) continue ;
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
    }
< /script >
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟