دستورات مقدماتی جاوا اسکريپت

حلقه ها در جاوا اسکريپت :

مفهوم حلقه : از ساختار دستوری حلقه ها در جاوا اسکريپت ، برای اجرای مجوعه ای از دستور العمل ها به تعداد دفعات مورد نياز يا تا زمانی که يک شرط خاص درست باشد ، استفاده می شود .
در حلقه ، هنگامی که مجموعه دستورات حلقه به طور کامل اجرا می شود ، برنامه دوباره به ابتدای مجموعه دستورات حلقه رفته و در صورت برقرار بودن شرط حلقه ، يکبار ديگر دستورات آن به طور کامل اجرا خواهد کرد .
به طور کلی 2 نوع حلقه در جاوا اسکريپت داريم :

  1. حلقه for : در اين نوع حلقه ، مجموعه دستورالعمل ها به تعداد معلوم و مورد نياز ، تکرار خواهد شد .
  2. حلقه while : در اين حالت ، دستورالعمل های حلقه تا زمانی که شرط تعيين شده برای آن درست باشد ، مجددا اجرا خواهد شد .

در ادامه به بررسی انواع حلقه های مورد استفاده در جاوا اسکريپت می پردازيم . در ليست زير حلقه های معرفی شده در اين قسمت قرار دارند . برای دريافت اعلاعات درباره هر کدام ، بر روی آن کليک کنيد :

for
while
do ... while
for ... in


1 ) حلقه for :

از حلقه for ، زمانی استفاده می شود که می خواهيم مجموعه دستورالعمل های حلقه به تعداد دفعات معينی انجام شود .
اين حلقه در هنگام تعريف 3 پارامتر اصلی دارد :

  1. مقدار اوليه متغير : به وسيله اين مقدار ، مقدار اوليه برای شروع شمارنده حلقه تعيين می شود .
  2. عبارت کنترلی : در اين قسمت يک عبارت کنترلی مرتبط با شمارنده حلقه تعيين می شود ، که در هر بار اجرای مجدد حلقه ، شرط عبارت کنترل شده و در صورت برقرار بودن شرط ، دستورات حلقه اجرا می شود .
  3. گام افزايش يا کاهش : در اين قسمت ، ميزانی که متغير شمارنده حلقه ، در هر بار اجرای دستورات آن افزايش يا کاهش می يابد را تعيين می کنيم .

نحوه عملکرد اين حلقه به صورت زير است :
در اين حلقه ، از يک متغير به عنوان شمارنده یا کنترل کننده حلقه استفاده می شود . اين متغير در ابتدای اجرای حلقه ، مقدار دهی اوليه شده و اجرای مجدد حلقه با يک عبارت شرطی کنترل شده که در صورت درست بودن شرط ، دستورات حلقه يکبار اجرا می شود و با هر بار اجرای حلقه متغير حلقه به اندازه گام تعيين شده ، افزايش يا کاهش می يابد .
شکل کلی تعريف يک حلقه for به صورت زير است :

for   ( گام افزايش يا کاهش  ; تعيين عبارت کنترلی   ; تعيين مقدار اوليه متغير )
   {
    دستورات بدنه حلقه
   }

نکته : از 3 پارامتر اصلی حلقه for ، فقط تعيين عبارت کنترلی در هنگام تعريف حلقه اجباری بوده و می توان متغير شمارنده حلقه را قبل از تعريف حلقه مقدار دهی کرد و همچنين گام افزايش يا کاهش را در بدنه دستورات تابع قرار داد . در اين صورت می توان جای موارد فوق را در تعريف حلقه خالی گذاشت .

مثال : در مثال زير يک حلقه ساده در اسکريپت زير ايجاد شده است . شمارنده اين حلقه که متغيری به نام n است با مقدار اوليه 1 مقدار دهی شده و شرط حلقه کوچکتر يا مساوی بودن شمارنده حلقه از 5 تعيين شده است . گام افزايش اين حلقه نيز 1+ در نظر گرفته شده است . اين حلقه در هر بار اجرا مقدار متغير n را بر روی صفحه چاپ می کند . به خروجی آن دقت کنيد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n ;
  for ( n = 1 ; n <= 5 ; n++ )
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
    }
< /script >
کد
خروجی

مثال 2 : همانطور که گفتيم می توان قسمت پارامترهای مقدار اوليه و گام افزايش يا کاهش را در يک حلقه for خالی گذاشته و مقدار اوليه را قبل از تعريف حلقه و گام حلقه را در درون بلاک کد حلقه تعيين کرد . مثال شماره 1 را به اين صورت نيز می توان نوشت :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n = 1;
  for (   ; n <= 5 ;   )
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
      n++ ;
    }
< /script >
کد
خروجی

نکته و مثال 3 : گام يک حلقه می تواند منفی يا کاهشی نيز باشد . در مثال زير شمارنده حلقه با هر بار اجرای حلقه يک واحد کاهش می يابد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n ;
  for ( n = 5 ; n >= 1 ; n-- )
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
    }
< /script >
کد
خروجی

يک برنامه کاربردی :

در اين قسمت يک برنامه ساده را با جاوا اسکريپت طراحی کرده ايم . اين برنامه از طريق 2 کادر متن ، دو عدد را به عنوان ورودی دريافت کرده و عدد اول را به توان عدد دوم می رساند .
توضيح : در ابتدا يک متغير به نام sum برای نگهداری جواب را با مقدار اوليه 1 تعريف می کنيم . سپس مقدار کادر اول در متغير n و مقدار کادر دوم را در متغير i ذخيره می کنيم . از عدد دوم به عنوان شمارنده حلقه استفاده شده که با هر بار اجرای حلقه ، عدد اول يکبار در خود ضرب شده و يک واحد از شمارنده حلقه نيز کم می شود ، تا به 1 برسد . در اين حالت اجرای حلقه متوقف شده و نتيجه خروجی بر روی صفحه چاپ می شود :

Example
< script type="text/javascript" >
  function multiple ( )
    {
      var sum = 1 ;
      var n = Num1.value ;
      for ( var i = Num2.value ; i > 0 ; i-- )
       {
         sum = sum * n ;
       }

      document.write ( sum ) ;
    }
< /script >

< input type="text" id="Num1" />
< input type="text" id="Num2" />
< input type="button" id="Btnclick" value=" Click for Multipe" onclick="multiple( )" / >
کد
Number 1 :    Number 2 :   
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟