دستورات مقدماتی Java Script

عملگرهای جاوا اسکريپت :

در اين قسمت ، به معرفی و توضيح عملگرهای مورد استفاده در جاوا اسکريپت می پردازيم .
توضيح عملوند : عملوند به متغيری گفته می شود ، که عملگر بر روی آن عمليات انجام می دهد .

1 ) عملگرهای رياضی :

عملگر شرح مثال
+   جمع دو عملوند خود را با هم جمع می کند . x = 2      y = 2     x + y = 4
-   تفريق دو عملوند خود از هم کم می کند . x = 4      y = 2     x - y = 2
*   ضرب دو عملوند خود را در هم ضرب می کند . x = 2      y = 3     x * y = 6
/   تقسيم عملوند اول خود را بر عملوند دوم تقسيم می کند . x = 6      y = 2     x / y = 3
%   باقی مانده باقی مانده حاصل از تقسيم عملوند اول بر عملوند دوم را محاسبه می کند . x = 8      y = 3     x % y = 2
x = 15      y = 4     x % y = 3
x = 9      y = 3     x % y = 0
++   افزاينده عملوند خود را يک واحد افزايش می دهد . x = 7      x++     x = 8
- -   کاهنده عملوند خود را يک واحد کاهش می دهد . x = 8      x- -     x = 7


2 ) عملگرهای انتسابی :

از عملگرهای انتسابی ، برای نسبت دادن مقدار به يک متغير استفاده می شود .
نکته : برخی از حالت های محاسبات متغيرها مثل x = x + y را می توان به صورت خلاصه تر به صورت x += y نوشت . در جدول زير انواع حالت های آن آمده است :

عملگر مثال برابر است با
=    انتساب x = y   يا   x = 5 y = 5    x = y    نتيجه :    x = 5
var x ;      x = 5   (x انتساب مقدار 5 به )
+=    جمع x += y x = x + y
- =    تفريق x - = y x = x - y
*=    ضرب x *= y x = x * y
/=    تقسيم x /= y x = x / y
%=    باقی مانده x %= y x = x % y


3 ) عملگرهای مقايسه ای :

از اين عملگرها برای مقايسه يک متغير با يک مقدار و يا مقايسه 2 متغير با هم استفاده می شود .

عملگر شرح مثال
= =   تساوی امتحان برابری با يک مقدار يا يک متغير ديگر x = = y    يا    y = = 8
= = =   تساوی امتحان برابری با يک مقدار يا يک متغير ديگر هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ نوع داده ای x = = = y    يا    y = = = "8"
مثال: x = 5   ,   y = "5"   ,   اگر    x = = = y    نتيجه : غلط است
! =    عدم تساوی امتحان عدم برابری با يک مقدار يا يک متغير ديگر x ! = y    يا    y ! = 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x ! = y    نتيجه : درست است
>    بزرگتر بودن امتحان بزرگتر بودن x > y    يا    y > 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x > y    نتيجه : غلط است
<    کوچکتر بودن امتحان کوچکتر بودن x < y    يا    y < 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x < y    نتيجه : درست است
مساوی يا بزرگتر بودن    >= امتحان مساوی يا بزرگتر بودن x >= y    يا    y >= 4
مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x >= y    نتيجه : غلط است
مساوی يا کوچکتر بودن    <= امتحان مساوی يا کوچکتر بودن x < y    يا    y < 4
مثال : x = 5   ,   y = 5   ,   اگر    x <= y    نتيجه : درست است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر    x <= y    نتيجه : غلط است


4 ) عملگرهای منطقی :

از عکلگرهای منطقی برای ترکيب دو يا چند عبارت مقايسه ای يا شرطی با هم و ايجاد يک عبارت واحد استفاده می شود . در جدول زير انواع عملگرهای منطقی و شرايط درست بودن آنها توضيح داده شده است .

عملگر شرح مثال
&&    عملگر " و " اين عبارت برای ترکيب دو يا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتيجه ترکيب اين عملگر فقط زمانی صحيح است ، که تمام عبارات ترکيب شده با هم درست باشند . مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   &&   y > 9 )    نتيجه : غلط است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 6   &&   y > 8 )    نتيجه : درست است
||    عملگر " يا " اين عبارت برای ترکيب دو يا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتيجه ترکيب اين عملگر در صورت درست بودن حداقل يکی از عبارات ترکيب شده ، درست خواهد بود. مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   ||   y > 4 )    نتيجه : درست است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   ||   y > 8 )    نتيجه : غلط است
!    عملگر not اين عملگر برای بر عکس کردن درستی يا عدم درستی يک عبارت استفاده می شود . استفاده اين عملگر قبل از يک عبارت صحيح باعث نادرست شدن جواب و برعکس خوهد شد . مثال : x = 5   ,   y = 5   ,   اگر  ! ( x == y ) نتيجه : غلط است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ! ( x == y ) نتيجه : درست است


5 ) عملگر رشته ای :

متغيرهای رشته ای متغير هایي هستند ، که از متن تشکيل شده اند . اين متغيرها را همانطور که قبلا اشاره شد ، بايد بين دو علامت " " تعريف کرد .
در جاوا اسکريپت می توان دو متغير رشته ای را با عملگر + به هم اضافه کرد . همچنين برای ايجاد فاصله بين متغيرهای می توان از يک " " به شکلی که در مثال زير آمده است ، استفاده کرد .

مثال : در مثال زير دو عبارت رشته ای matn1 و matn2 را در قالب يک متغير جديد به نام welcome ذخيره کرده ايم :

Example
< script type="text/javascript" >
  var matn1 = "Welcome to" ;
  var matn2 = "Developer Studio" ;
  var welcome = matn1 + " " + matn2 ;
  document.write (welcome) ;
< /script >
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟