دستورات مقدماتی Java Script

حلقه while در جاوا اسکريپت :

از حلقه while در جاوا اسکريپت ، برای اجرای دستورالعمل های مورد نظر تا زمانی که شرط يا شروط تعيين شده برای حلقه درست باشند ، استفاده می شود .
در اين حالت ، ابتدا شرط حلقه در مقابل کلمه کليدی while تعريف می شود . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه شرط يا شروط حلقه را چک کرده و در صورت بر قرار بودن آن ، دستورالعمل های حلقه را يکبار اجرا کرده و مجددا به ابتدای حلقه باز می گردد .
در حلقه while نيز می توان از يک متغير برای کنترل اجرای حلقه استفاده کرد . در صورت استفاده از يک متغير شمارنده ، بايد گام افزايش يا کاهش متغير در بدنه دستورات حلقه تعريف شود و در صورت عدم استفاده از يک متغير کنترلی ، بايد شرط حلقه در ادامه به نحوی نقض شود ، وگرنه حلقه به صورت بی نهايت ادامه می يابد .
شکل کلی تعريف يک حلقه while به صورت زير است :

while   ( شرط يا شروط حلقه )
   {
     دستوراالعمل های مورد نظر حلقه
   }

مثال : مثال اول قسمت آموزش حلقه for را در اينجا با حلقه while باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه از متغير n به عنوان متغير شمارنده و کنترل کننده حلقه استفاده شده است . اجرای حلقه تا زمانی که شرط آن درست است ، ادامه دارد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n = 1 ;           تعريف و مقدار دهی متغير کنترلی حلقه
  while ( n <= 5 )
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
      n++ ;           گام افزايشی متغير کنترلی حلقه
    }
< /script >
کد
خروجی

مثال 2 : در اين مثال برنامه کاربردی که يک عدد را به توان عدد ديگری می رساند را که با حلقه for نوشته بوديم ، را با حلقه while باز نويسی کرده ايم . به تفاوت های اين دو ساختار دقت کنيد :

Example
< script type="text/javascript" >
  function multiple ( )
    {
      var sum = 1 ;
      var n = Num1.value ;
      var i = Num2.value ;
      while ( i > 0 )
       {
         sum = sum * n ;
         i-- ;
       }

      document.write ( sum ) ;
    }
< /script >

< input type="text" id="Num1" />
< input type="text" id="Num2" />
< input type="button" id="Btnclick" value=" Click for Multipe" onclick="multiple( )" / >
کد
Number 1 :    Number 2 :   
خروجی


حلقه do ... while :

ساختار حلقه do ... while ، دقيقا همانند حلقه while است ، با اين تفاوت که شرط حلقه do ... while در انتهای حلقه تعريف و کنترل می شود . به عبارت ديگر در اين حلقه ابتدا يکبار دستورات حلقه اجرا شده و در آخر شرط حلقه برای اجرای مجدد ، کنترل می شود که در صورت درست بودن يکبار ديگر دستورات آن خواهد شد .
مزيت اين حلقه نسبت به حلقه while اين است که ، در حلقه while در صورت عدم برقراری شرط حلقه دستورات آن هيچگاه اجرا نخواه شد . اما در حلقه do ... while ، حتی در صورت غلط بودن و عدم برقراری شرط حلقه ، دستورات آن حداقل يکبار اجرا خواهد شد .
شکل کلی تعريف يک حلقه do ... while به صورت زير است :

do
  {
   دستورات حلقه
  }
while  ( شرط يا شروط حلقه )

مثال : مثال اول قسمت آموزش حلقه while را در اينجا با حلقه do ... while باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه از متغير n به عنوان متغير شمارنده و کنترل کننده حلقه استفاده شده است . اجرای حلقه تا زمانی که شرط آن درست است ، ادامه دارد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var n = 1 ;           تعريف و مقدار دهی متغير کنترلی حلقه
  do
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
      n++ ;           گام افزايشی متغير کنترلی حلقه
    }
  while ( n <= 5 )
< /script >
کد
خروجی

مثال : در مثال زير يک حلقه do ... while تعريف شده که شرط اجرای دستورات آن کوچکتر بودن متغير c از 5 است . اما قبل از حلقه متغير c با مقدار 8 مقدار دهی شده است . می بينيم که با وجود اشتباه بودن و عدم برقراری شرط حلقه دستورات آن حداقل يکبار اجرا شده و خروجی توليد کرده است ، ولی سری دوم اجرای حلقه به دليل عدم برقراری شرط آن اجرا نشده است :

Example
< script type="text/javascript" >
  var c = 8 ;           تعريف و مقدار دهی متغير کنترلی حلقه
  do
    {
      document.write ("Line number is " + c + "<br />") ;
      c++ ;          
    }
  while ( c <= 5 )
< /script >
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟