ثابت های عددی شی ( Math )

ثابت های عددی شی ( Math ) :

همانظور که در بخش قبل گفتیم ، شی Math که برای انجام امور ریاضی در جاوا اسکریپت استفاده می شود ، دارای چندین ثابت عددی است که از آنها می توانید در محاسبات ریاضی و فرمول نویسی خود استفاده نمایید .
در این صفحه به توضیح کاملتر این ثابت های عددی به همراه مثال های عملی پرداخته ایم :


ثابت عددی E :

این ثابت عددی مقدار عدد طبیعی e را بر می گرداند . e یک عدد حقیقی یکتاست، به طوری که مقدار مشتق تابع f ( x ) = e x در نقطهٔ x = 0 برابر  1 می شود.
مقدار تقریبی این عدد برابر با 2.718 است . در مثال زیر شکل استفاده از این ثابت عددی را نمایش داده ایم :

Example
<script type = " text/javascript " >
  document.write ( Math.E ) ;
</script>

کد
خروجی


ثابت عددی LN2 :

این ثابت عددی مقدار لگاریتم طبیعی عدد 2 را بر می گرداند . مقدار حدودی این ثابت عددی برابر 0.693 است .
در مثال زیر شکل استفاده از این ثابت عددی را نمایش داده ایم :

Example
<script type = " text/javascript " >
  document.write ( Math.LN2 ) ;
</script>

کد
خروجی


ثابت عددی LN10 :

این ثابت عددی مقدار لگاریتم طبیعی عدد 10 را بر می گرداند . مقدار حدودی این ثابت عددی برابر 2.302 است .
در مثال زیر شکل استفاده از این ثابت عددی را نمایش داده ایم :

Example
<script type = " text/javascript " >
  document.write ( Math.LN10 ) ;
</script>

کد
خروجی


ثابت عددی LOG2E :

این ثابت عددی مقدار لگاریتم طبیعی عدد e را بر مبنای 2 بر می گرداند . مقدار حدودی این ثابت عددی برابر 1.442 است .
در مثال زیر شکل استفاده از این ثابت عددی را نمایش داده ایم :

Example
<script type = " text/javascript " >
  document.write ( Math.LOG2E ) ;
</script>

کد
خروجی


ثابت عددی LOG10E :

این ثابت عددی مقدار لگاریتم طبیعی عدد e را بر مبنای 10 بر می گرداند . مقدار حدودی این ثابت عددی برابر 0.434 است .
در مثال زیر شکل استفاده از این ثابت عددی را نمایش داده ایم : یم :

Example
<script type = " text/javascript " >
  document.write ( Math.LOG10E ) ;
</script>

کد
خروجی


ثابت عددی PI :

این ثابت عددی همان P معروف دایره بوده و مقدار 3.14 را بر می گرداند .
در مثال زیر شکل استفاده از این ثابت عددی را نمایش داده ایم : یم :

Example
<script type = " text/javascript " >
  document.write ( Math.PI ) ;
</script>

کد
خروجی