شی Navigator - خواص systemLanguage و browserLanguage

خاصيت browserLanguage ( زبان مرورگر ) :

اين خاصيت زبان پيش فرض و مورد استفاده مرورگر را بر می گرداند .
برای مثال مقدار اين خاصيت در زبان انگليسی ( آمريکا ) en-us و برای زبان فارسی fa است .
شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax navigator.browserLanguage

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار رشته ای ( String ) است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت browserLanguage ، زبان مورد استفاده مرورگر را به کاربر نمايش داده ايم . مقدار خروجی اين مثال بستگی به زبان مورد استفاده مرور گر شما دارد :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( "Default language of your browser is "   +   navigator.browserLanguage ) ;
</script>
کد
خروجی

مثال 2 : در مثال زير با استفاده از خاصيت browserLanguage ، ابتدا زبان مورد استفاده مرورگر را تشخيص داده و بر حسب آن پيام مناسب با آن زبان را در خروجی نشان داده ايم . به اين صورت که اگر زبان مورد استفاده مرور گر انگليسی باشد ، پيام به زبان انگليسی و در صورتی که زبان آن فارسی باشد ، پيام به زبان فارسی چاپ خواهد شد :

Example
<script type ="text/javascript">
  if ( navigator.browserLanguage == "en-us" )
    document.write ( " welcome to DeveloperStudio " ) ;
  else if ( navigator.browserLanguage == " fa " )
    document.write ( " به سايت DeveloperStudio خوش آمديد . " );
</script>
کد
خروجی


خاصيت systemLanguage ( زبان سيستم عامل مرورگر ) :

اين خاصيت زبان پيش فرض و مورد استفاده سيستم عامل اجرا کننده مرورگر را بر می گرداند .
برای مثال مقدار اين خاصيت در زبان انگليسی ( آمريکا ) en-us و برای زبان فارسی fa است .
شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax navigator.systemLanguage

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار رشته ای ( String ) است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت systemLanguage ، زبان مورد استفاده سيستم عامل مرورگر را به کاربر نمايش داده ايم . مقدار خروجی اين مثال بستگی به زبان مورد استفاده سیستم عامل مرور گر شما دارد :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( "Default oprating system language of your browser is "   +   navigator.systemLanguage ) ;
</script>
کد
خروجی