شی Navigator - خواص online , platform , cpuClass

خاصيت onLine ( وضعيت مرورگر ) :

اين خاصيت يک مقدار Boolen ( نوع true يا false ) را برمی گرداند ، که تعيين می کند که آیا سيستم عامل مرورگر به اينترنت متصل است و یا در حالت offline قرار دارد .
حالت offline : مرورگرهای جديد از جمله ورژن های 4 IE و بالاتر دارای قابليتی به نام work offline هستند . بر حسب اين قابليت کاربر می تواند بدون اتصال به شبکه اينترنت ، صفحات وبی که بر روی هارد ديسک کامپيوتر خود ذخیره کرده و یا در history مرورگر قرار دارند ، را باز و مشاهده کرده و بين صفحات حرکت کند . در اين حالت می گويند که سيستم در حالت offline قرار دارد .
در مرورگر IE شما می توانيد از طريق منوی Standard و زير منوی Tools ، گزينه work offline را انتخاب کنيد تا مرورگر در حالت offline قرار بگيرد . در حالت offline چنانچه بخواهيد صفحه جديدی که ذخيره نشده را باز کنيد ، مرورگر به شما پيام می دهد که بايد به اينترنت متصل شويد .
شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax navigator.onLine

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار Boolen ( نوع true یا false ) است . مفهوم خروجی اين خاصيت يکی از 2 حالت زير را می تواند داشته باشد :

خروجی های خاصيت onLine
خروجی وضعيت مرورگر شرح
true online مرورگر به اينترنت متصل است .
false offline مرورگر در حالت work offline قرار داشته و به اينترنت متصل نيست .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت onLine ، وضعيت کاری مرورگر را به کاربر نمايش داده ايم . مقدار خروجی اين مثال بستگی به وضعيت ارتباطی مرورگر مورد استفاده شما دارد :

Example
<script type ="text/javascript">
  if ( navigator.onLine == true )
    document.write ( " You navigator is in online mode " )
  else
    document.write( " You navigator is in offline mode " )
</script>
کد
خروجی


خاصيت cpuClass ( نوع CPU کامپيوتر مرورگر ) :

اين خاصيت کلاس CPU کامپيوتر اجرا کننده مرورگر را بر می گرداند .
شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax navigator.cpuClass

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار رشته ای ( String ) است .
به طور کلی 2 کلاس برای CPU ها داريم ، که خروجی اين خاصيت می تواند يکی از 2 مقدار زير باشد :

خروجی های خاصيت cpuClass
خروجی کلاس CPU شرح
x86 X86 کلاس CPU کامپيوتر اجرا کننده مرورگر X86 است .
Alpha Alpha کلاس CPU کامپيوتر اجرا کننده مرورگر Alpha است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت cpuClass ، کلاس کامپيوتر شما را نمايش داده ايم . کلاس CPU کامپيوتر شما چيشت ؟؟!

Example
<script type ="text/javascript">
document.write ( navigator.cpuClass )
</script>
کد
خروجی