متدهای شی string

متد ( ) toLowerCase :

از اين متد ، برای نمايش تمام متن يک متغير رشته ای با حروف کوچک استفاده می شود . چنانچه در متغير رشته ای مورد استفاده ، حرفی به شکل بزرگ باشد ، به صورت اتوماتيک به شکل کوچک آن تبديل می شود .

Syntax stringobject.toLowerCase ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای را با متد toLowerCase با حروف کوچک نمايش داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Developer Studio" ;
  document.write ( matn.toLowerCase ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) toUpperCase :

از اين متد ، برای نمايش تمام متن يک متغير رشته ای با حروف بزرگ استفاده می شود . چنانچه در متغير رشته ای مورد استفاده ، حرفی به شکل کوچک باشد ، به صورت اتوماتيک به شکل بزرگ آن تبديل می شود .

Syntax stringobject.toUpperCase ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای را با متد toUpperCase با حروف بزرگ نمايش داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Developer Studio" ;
  document.write ( matn.toUpperCase ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی