متد های شی string

متد ( ) big :

از اين متد برای نمايش متن يک متغير رشته ای با اندازه اي بزرگتر استفاده می شود .

Syntax stringobject.big ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را با يکبار به صورت ساده و بار ديگر با استفاده از متد big نمايش داده ايم . به تفاوت 2 حالت دقت کنيد :

Example
حالت اول بدون متد big حالت دوم با متد big
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn ) ;
</script>
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.big ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) blink :

اين متد برای نمايش يک متغير متنی ، به صورت چشمک زن بر روی صفحه استفاده می شود .
نکته : متاسفانه اين متد در مرورگر Internet Explorer ( پر کاربردترين مرورگر ! ) ، پشتيبانی نمی شود ، ولی در ساير مرورگر ها از جمله NetScape , Firefox و Opera پشتيانی می شود . بنابرين متن خروجی مثال اين قسمت فقط در مرورگرهای اشاره شده چشمک خواهد زد .

Syntax stringobject.blink( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را با متد blink به کار برده ايم . خروجی فقط در مرورگرهايي که از اين متد پشتيبانی می کنند ، قابل مشاهده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.blink ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) bold :

از اين متد برای نمايش يک متغير رشته ، به صورت توپر ( درشت ) استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند تگ < b > در HTML است .

Syntax stringobject.bold( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را يکبار به صورت معمولی و بار ديگر با متد bold نمايش داده ايم . به تفاوت دقت کنيد :

Example
حالت اول بدون متد bold حالت دوم با متد bold
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn ) ;
</script>
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.bold ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی