متد های شی string

متد ( ) charAt :

اين متد ، مقدار يک حرف ( کاراکتر ) در يک متغير متنی ، که شماره آن را توسط خاصيت index تعيين می کنيم ، را بر می گرداند .
نکته : شماره گذاری حروف يک عبارت رشته ای در جاوا اسکريپت ، از سمت چپ بوده و از شماره گذاری از عدد صفر شروع می شود . بنابراين در کلمه ای مثل "Java Script" حرف شماره 2 ، حرف v و شماره 7 حرف c خواهد بود .
نکته 2 : فاصله خالی بين حروف نيز يک کاراکتر حساب شده و دارای شماره خواهد بود .

Syntax stringobject.charAt ( Index )
* Index = شماره حرف مورد نظر در متغير

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را ايجاد و مقدار دهی کرده ايم . سپس حروف شماره 3 و 9 آن را به کمک متد charAt نمايش داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.charAt ( 3 ) + "<br />") ;
  document.write ( matn.charAt ( 9 ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) charCodeAt :

اين متد ، کد اسکی يک حرف ( کاراکتر ) در يک متغير متنی ، که شماره آن را توسط خاصيت index تعيين می کنيم ، را بر می گرداند .
نکته : شماره گذاری حروف يک عبارت رشته ای در جاوا اسکريپت ، از سمت چپ بوده و از شماره گذاری از عدد صفر شروع می شود . بنابراين در کلمه ای مثل "Java Script" حرف شماره 2 ، حرف v و شماره 7 حرف c خواهد بود .
نکته 2 : فاصله خالی بين حروف نيز يک کاراکتر حساب شده و دارای شماره خواهد بود .

Syntax stringobject.charCodeAt ( Index )
* Index = شماره حرف مورد نظر در متغير

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را ايجاد و مقدار دهی کرده ايم . سپس کد اسکی حروف شماره 3 و 9 آن را به کمک متد charCodeAt نمايش داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.charCodeAt ( 3 ) + "<br />") ;
  document.write ( matn.charCodeAt ( 9 ) ) ;
</script>
کد
خروجی