متد های شی string

متد ( ) concat :

از اين متد برای چسباندن و اضافه کردن دو يا چند متغير رشته ای به هم استفاده می شود . خروجی ، عبارت رشته ای جديدی است شامل تمام متغيرهای رشته ای به هم اضافه شده .
راهنمايي : در syntax اين متد ، stringobject نمايانگر اولين متغير رشته ای بوده و string1 و string2 و ... ساير متغير هايي هستند ، که می خواهيم به ترتيب به متغير اول اضافه شوند . در اين متد بايد حداقل دو متغير برای اضافه شدن به هم تعيين شوند .

Syntax stringobject.concat ( String1 , String2 , ... )
* stringobject = متغير رشته ای اول
* String1 = متغير رشته ای دوم
* String2 = ... متغير رشته ای شماره سوم که تعيين آن اختياری است و

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را ايجاد و مقدار دهی کرده ايم . سپس به وسيله متد concat دو متغير ديگر را به آن اضافه کرده و متن جديد را در خروجی چاپ کرده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio " ;
  var str1 = "a Website " ;
  var str2 = "for Developers" ;
  document.write ( matn.concat ( str1 , str2 ) ) ;
</script>
کد
خروجی