متد های شی string

متد ( ) fixed :

اين متد ، برای نمايش متن متغير رشته ای با قلم ی ( font ) شبيه نوشته های تلگراف استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند تگ < tt > يا تگ < code > در HTML است .

Syntax stringobject.fixed ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را در حالت اول به صورت ساده و در حالت دوم با متد fixed به کار برده ايم . به تفاوت در روش دقت کنيد :

Example
حالت اول بدون متد fixed حالت دوم با متد fixed
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn ) ;
</script>
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.fixed ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) fontcolor :

از اين متد ، برای نمايش متن يک متغير رشته ای به يک رنگ دلخواه استفاده می شود . رنگ مورد نظر توسط خاصيت color تعيين می شود .
تعيين رنگ می تواند به يکی از 3 روش زير صورت بگيرد :

 1. نام رنگ مثل blue يا red .
 2. تعيين رنگ به وسيله تابع rgb به صورت زير :
  ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
  اين تابع مقدار 3 رنگ را با هم ترکيب کرده و يک رنگ را ايجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بين 0 تا 255 تعيين می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ميزان آن رنگ در کل رنگ بيشتر خواهد بود .

  Example : rgb (10,65,232)

 3. نعيين رنگ به صورت عددی ترکيبی در مبنای 16 هگزادسيمال :
  ميزان رنگ آبی ميزان رنگ سبز ميزان رنگ قرمز #

  Example : #08FF00

Syntax stringobject.fontcolor( color )
* color = رنگ مورد نظر

مثال : در مثال زير سه متغير رشته ای را با متد fontcolor ، هر کدام را يکی از 3 روش فوق به صورت رنگی در خروجی نمايش داده ايم : :

Example
<script type ="text/javascript">
  var Srt1 = "String Object 1" ;
  var Srt2 = "String Object 2" ;
  var Srt3 = "String Object 3" ;
  document.write ( Srt1.fontcolor ( "red" ) + "<br /> " ) ;
  document.write ( Srt2.fontcolor ( "rgb(220,10,190)" ) + "<br /> " ) ;
  document.write ( Srt1.fontcolor ( "(#FA390B)" ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) fontsize :

از اين متد ، برای نمايش يک متغير رشته ای در يک اندازه خاص استفاده می شود . اندازه مورد نظر توسط خاصيت size در تعيين شده و می تواند عددی بين 1 تا 7 باشد . با بزرگتر شدن عدد ، سايز نوشته نيز افزايش می يابد .

Syntax stringobject.fontsize ( size )
* size = اندازه مورد نظر

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای را با متد fontsize در 2 اندازه متفاوت در خروجی نمايش داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var S1 = "Text Size 2" ;
  var S2 = "Text Size 5" ;
  document.write ( S1.fontsize( 2 ) + "<br />" ) ;
  document.write ( S2.fontsize ( 5 ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) italics :

از اين متد برای نمايش متن يک متغير رشته ای ، به صورت کج ( italics ) استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند تگ < i > يا تگ < em > در HTML است .

Syntax stringobject.italics ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را يکبار به صورت معمولی و بار ديگر با متد italics نمايش داده ايم . به تفاوت دقت کنيد :

Example
حالت اول بدون متد italics حالت دوم با متد italics
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn ) ;
</script>
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.italics ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی