متد های شی string

متد ( ) indexOf :

اين متد شماره مکان قرار گيری اولين نمونه يک حرف يا کلمه خاص مورد نظر در يک متغير رشته ای ، را بر می گرداند . در اين متد حرف يا کلمه مورد نظر توسط خاصيت searchvalue تعيين می شود . همچنين می توان مکان شروع جستجو در متغير را نيز به وسيله خاصيت fromindex تعيين کرد . دراين صورت محل آغاز جستجو به جای اول متغير ، از کاراکتر تعيين شده خواهد بود .
نکته 1 : شماره گذاری حروف يک عبارت رشته ای در جاوا اسکريپت ، از سمت چپ بوده و از شماره گذاری از عدد صفر شروع می شود . بنابراين در کلمه ای مثل "Java Script" حرف شماره 2 ، حرف v و شماره 7 حرف c خواهد بود .
نکته 2 : فاصله خالی بين حروف نيز يک کاراکتر حساب شده و دارای شماره خواهد بود .
نکته 3 : متد indexOf به بزرگ يا کوچک بودن حروف حساس است .
نکته 4 : چنانچه حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای وجود نداشته باشد ، مقدار بازگشتی 1- خواهد بود .

Syntax stringobject.indexOf ( searchvalue , fromindex )
* searchvalue = حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای را تعيين می کند
* fromindex = شماره مکان کاراکتری که می خواهيم عمل جستجو از آن آغاز شود را تعيين می کند .

مثال : در مثال به وسيله متد indexOf به جستجوی يک حرف و دو عبارت در متغير matn پرداخته و نتايج را در خروجی نشان داده ايم . به دليل عدم وجود کلمه "studio" در متغير رشته ای مثال ، نتيجه خروجی 1- بوده است . در آخر هم به جستجو حرف e در شرايطی که شروع جستجو از کاراکتر شماره 5 تعيين شده ، پرداخته ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.indexOf ( "e" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.indexOf ( "Studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.indexOf ( "studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.indexOf ( "e" , 5 ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) lastIndexOf :

اين متد شماره مکان قرار گيری آخرين نمونه يک حرف يا کلمه خاص مورد نظر در يک متغير رشته ای ، را بر می گرداند . در اين متد حرف يا کلمه مورد نظر توسط خاصيت searchvalue تعيين می شود . همچنين می توان شماره مکان يک کاراکتر را نيز به وسيله خاصيت fromindex به متد اعلام کرد ، که عمليات جستجو از سمت راست به چپ ( بر عکس ) ، براساس مکان آن کاراکتر صورت بگيرد .
نکته 1 : شماره گذاری حروف يک عبارت رشته ای در جاوا اسکريپت ، از سمت چپ بوده و از شماره گذاری از عدد صفر شروع می شود . بنابراين در کلمه ای مثل "Java Script" حرف شماره 2 ، حرف v و شماره 7 حرف c خواهد بود .
نکته 2 : فاصله خالی بين حروف نيز يک کاراکتر حساب شده و دارای شماره خواهد بود .
نکته 3 : متد lastIndexOf به بزرگ يا کوچک بودن حروف حساس است .
نکته 4 : چنانچه حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای وجود نداشته باشد ، مقدار بازگشتی 1- خواهد بود .

Syntax stringobject.lastIndexOf ( searchvalue , fromindex )
* searchvalue = حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای را تعيين می کند
* fromindex = شماره مکان کاراکتری که می خواهيم عمل جستجو از آن به صورت برعکس از راست به چپ آغاز شود را تعيين می کند .

مثال : در مثال به وسيله متد lastIndexOf به جستجوی يک حرف و دو عبارت در متغير matn پرداخته و نتايج را در خروجی نشان داده ايم . به دليل عدم وجود کلمه "studio" در متغير رشته ای مثال ، نتيجه خروجی 1- بوده است . در آخر هم به جستجو حرف e در شرايطی که شروع جستجو از کاراکتر شماره 5 تعيين شده ، پرداخته ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.lastIndexOf ( "e" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.lastIndexOf ( "Studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.lastIndexOf ( "studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.lastIndexOf ( "e" , 5 ) ) ;
</script>
کد
خروجی