متد های شی string

متد ( ) link :

اين متد برای نمايش متن يک متغير رشته ای ، به صورت يک پيوند ( Hyperlink ) روی صفحه استفاده می شود . عماکرد اين متد همانند تگ < a > در HTML است . آدرس صحفه يا فايل مقصد پيوند به وسيله خاصيت url تعيين می شود .

Syntax stringobject.link ( url )
* url = آدرس صفحه يا فايل مقصد پيوند

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را با متد link یه صورت يک پيوند در خروجی نمايش داده ايم . مقصد پيوند نيز صفحه اصلی سايت تعيين شده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.link ( "http://www.DeveloperStudio.ir/Default.aspx" ) ) ;
</script>
کد
خروجی