متد های شی string

متد ( ) match :

اين متد ، جهت جستجو برای وجود يا عدم وجود يک حرف يا کلمه خاص در يک مغير رشته ای استفاده می شود . عملکرد اين متد بسيار شبيه متد indexOf است ، با اين تفاوت که به جای شماره مکان قرا گيری حرف يا کلمه مورد جستجو ، خود آن را بر می گرداند .
کلمه يا حرف مورد نظر توسط خاصيت serchvalue تعيين می شود .
نکته 1 : متد match به بزرگ يا کوچک بودن حروف حساس است .
نکته 2 : چنانچه حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای وجود نداشته باشد ، مقدار بازگشتی null خواهد بود .

Syntax stringobject.match ( searchvalue )
* searchvalue = حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای را تعيين می کند

مثال : در مثال به وسيله متد match به جستجوی يک حرف و دو عبارت در متغير matn پرداخته و نتايج را در خروجی نشان داده ايم . به دليل عدم وجود کلمه "studio" در متغير رشته ای مثال ، نتيجه خروجی null بوده است .

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.match ( "e" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.match ( "Studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.match ( "studio" ) + "<br />" ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) replace :

از اين متد ، برای جستجو يک حرف يا کلمه خاص مورد نظر در يک متغير رشته ای و جايگزينی آن با يک مقدار جديد استفاده می شود . حرف يا کلمه مورد جستجو توسط خاصيت findstring و مقدار جايگزين توسط خاصيت newstring تعيين می شود .

Syntax stringobject.replace ( findatring , newstring ) * findstring = کلمه يا حرف مورد جستجو
* newstring = مقدار جديدی که می خواهيم جايگزين مقدار قبلی شود

اين متد می تواند با 2 پارامتر اختياری به شرح زير استفاده شود :

  1. پارامتر i : در صورت به کار بردن اين پارامتر بعد از واژه مورد جستجو ، عمليات جستجو به بزرگ يا کوچک بودن حروف حساس نخواهد بود .
  2. پارامتر g : در صورت به کار بردن اين پارامتر بعد از واژه مورد جستجو ، کليه موارد يافت شده ، با مقدار جديد جايگزين خواهند شد . در صورت به کار نبردن اين پارامتر ، فقط اولين مورد يافت شده ، جايگزين می شود .

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام ex را ايجاد و مقدار دهی کرده ايم . سپس با استفاده از متد replace کلمه Java را با #C عوض کرده و خروجی جديد را بر روی صفحه نشان داده ايم . به دليل عدم به کار بردن پارامتر g فقط اولين مورد کلمه Java با #C عوض شده و مرد دوم بدون تغيير باقی مانده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var ex = "Java is a powerful programing language . Java support Object Oriented Programming completely " ;
  document.write ( ex.replace ( "Java" , "C#" ) );
</script>
کد
خروجی

مثال 2 : استفاده از پارامتر g
مثال قبل را با اضافه کردن پارامتر g بازنويسی کرده ايم . در اين حالت می بينيم که هر دو مورد کلمه Java با #C عوض شده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var ex = "Java is a powerful programing language . Java support Object Oriented Programming completely " ;
  document.write ( ex.replace ( /Java/g , "C#" ) );
</script>
کد
خروجی

مثال 3 : استفاده از پارامتر i و g به صورت همزمان
مثال قبل را با استفاده همزمان از در پارامتر i و g بازنويسی کرده ايم . در اين حالت می بينيم که هر دو مورد کلمه Java با #C عوض شده و همچنين اين متد به بزرگی و کوچکی حروف حساس نيست . اين بار در کد دستوری مثال کلمه جاوا را با حروف کوچک و به صورت java نوشته ايم .

Example
<script type ="text/javascript">
  var ex = "Java is a powerful programing language . Java support Object Oriented Programming completely " ;
  document.write ( ex.replace ( /java/ig , "C#" ) );
</script>
کد
خروجی