متد های شی string

متد ( ) search :

اين متد ، جهت جستجو برای وجود يا عدم وجود يک حرف يا کلمه خاص در يک مغير رشته ای استفاده می شود . عملکرد اين متد بسيار شبيه متد match است ، با اين تفاوت که اين متد را می توان با پارامتر i به کار برد . به کار بردن پارامتر i با اين متد باعث عدم حساسيت آن ، به بزرگ يا کوچک بودن حروف می شود .
نکته 1 : کلمه يا حرف مورد نظر توسط خاصيت searchstring تعيين می شود .
نکته 2 : چنانچه حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای وجود داشته باشد ، اين متد شماره اولين کاراکتر آن در طول متغير رشته ای را برمی گرداند و در صورت عدم وجود حرف يا کلمه مقدار بازگشتی 1- خواهد بود .

Syntax stringobject.search ( searchstring )
* searchstring = حرف يا کلمه مورد جستجو در متغير رشته ای را تعيين می کند

مثال : در مثال به وسيله متد match به جستجوی يک حرف و دو عبارت در متغير matn پرداخته و نتايج را در خروجی نشان داده ايم . توضيحات مثال :

  1. در دستور اول شماره مکان قرار گيری اولين مورد حرف e در متغير برگشت داده شده است .
  2. در دستور دوم شماره مکان قرار گيری اولين کاراکتر کلمه Studio در متغير برگشت داده شده است .
  3. در دستور سوم به دليل حساسيت متد به بزرگ يا کوچک بودن حروف ، کلمه studio در متغير پيدا نشده و مقدار خروجی 1- بوده است .
  4. در دستور چهارم به دليل به کار بردن متد با پارامتر i ، حساسيت آن نسبت بت بزرگ يا کوچک بودن حروف از بين رفته و شماره مکان قرار گيری اولين کاراکتر کلمه Studio بر گشت داده شده است .
Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.search ( "e" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.search ( "Studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.search ( "studio" ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.search ( /studio/i ) ) ;
</script>
کد
خروجی