متد های شی string

متد ( ) slice :

از اين متد برای برش و جدا کردن بخشی از متن يک متغير رشته ای و سپس ذخيره آن در يک مغير جديد يا چاپ در خروجی استفاده می شود .
شماره کاراکتری که می خواهيم عمل برش از آن آغاز شود را توسط خاصيت start و شماره کاراکتری که می خواهيم عمليات برش در آنجا پايان پذيرد ، را توسط خاصيت end تعيين می کنيم . مجموعه کاراکترهايي که بين اين دو مقدار باشند ، به عنوان خروجی نمايش داده می شود .
نکته 1 : تعيين نقطه پايانی اختياری است و می تواند تعيين نشود . در صورت عدم تعيين آن ، نقطه پايان برش متغير ، انتهای آن در نظر گرفته می شود .
نکته 2 : شماره گذاری حروف يک عبارت رشته ای در جاوا اسکريپت ، از سمت چپ بوده و از شماره گذاری از عدد صفر شروع می شود . بنابراين در کلمه ای مثل "Java Script" حرف شماره 2 ، حرف v و شماره 7 حرف c خواهد بود .
نکته 3 : فاصله خالی بين حروف نيز يک کاراکتر حساب شده و دارای شماره خواهد بود .

Syntax stringobject.slice ( start , end )
* start = شماره مکان کاراکتر آغاز قسمت برش
* end = شماره مکان کاراکتر انتهای قسمت برش

مثال : در مثال زير در دو حالت به برش متغير matn پرداخته ايم . در حالت اول نقطه شروع کارکتر 3 و نقطه پايان کاراکتر 11 در نظر گرفته شده است . در حالت دوم نقطه شروع کاراکتر 3 تعيين شده و نقطه پايان مشخص نشده است و در حالت دوم عمل برش تا انتهای متغير انجام شده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.slice ( 3 , 11 ) + "<br /> " ) ;
  document.write ( matn.slice ( 3 ) );
</script>
کد
خروجی


متد ( ) split :

از اين متد برای تقسيم کردن يک متغير رشته ای به آرايه ای از متغيرهای رشته ای استفاده می شود . نتيجه خروجی ، شامل قطعات تقسيم شده متغير رشته ای است که با کاما از هم جدا شده اند .
در اين متد توسط خاصيت seprator ، کاراکتر يا کلمه ای که می خواهيم عمل تقسيم شدن بر مبنای آن صورت بگيرد را تعيين کرده و توسط خاصيت number ، تعداد دفعات تقسيم متغير رشته ای به قطعات کوچکتر را تعيين می کنيم . برای مثال اگر عدد 3 وارد شود ، متغير متنی به 3 قطعه تقسيم می شود . تعيين اين مقدار اختیاری است و می تواند تعيين نشود .

نکته 1 : اگر خاصيت seprator ، " " تعيين شود ، عمل تقسيم بر حسب کلمات موجود در يک متغير صورت می گيرد .
نکته 2 : اگر خاصيت seprator ، "" تعيين شود ، عمل تقسيم بر حسب کلمات حروف در يک متغير صورت می گيرد .

Syntax stringobject.split ( seprator , number )
* seprator = کارکتر يا کلمه ای که می خواهيم عمل تقسيم بر حسب آن انجام شود .
* end = تعداد دفعات تقسيم متغير رشته ای به قطعات کوچکتر را تعيين می کند

مثال : در مثال زير در چهار حالت به برش متغير matn توسط متد split پرداخته ايم . در حالت اول ، تقسيم بر مبنای حرف e ، در حالت دوم تقسيم بر مبنای "" ، در حالت سوم تقسيم بر مبنای " " و تعداد دفعات تقسيم هم 4 بار در نظر گرفته شده است . حالت اول در آخر هم تقسيم بر حسب حروف متغير تعيين شده است .

Example
<script type ="text/javascript">
document.write ( matn.split ( "e" ) + "<br /> " ) ;
document.write ( matn.split ( "" ) + ">br /< " );
; document.write (matn.split ( "" , 4 ) + "<br /> " );
document.write (matn.split ( " " ) );
</script>
کد
خروجی