متدهای شی string

متد ( ) small :

از اين متد برای نمايش يک متغير رشته ای ، با اندازه ای کوچکتر از حد معمول استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند تگ < small > در HTML است .

Syntax stringobject.small ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را يکبار به صورت معمولی و بار ديگر با متد small نمايش داده ايم . به تفاوت دقت کنيد :

Example
حالت اول بدون متد small حالت دوم با متد small
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn ) ;
</script>
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.small ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) strike :

از اين متد برای نمايش يک متغير رشته ای ، با يک خط کشيده شده بر روی آن استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند خاصيت text-decoration با مقدار line-thorough در CSS است .

Syntax stringobject.strike ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn را يکبار به صورت معمولی و بار ديگر با متد strike نمايش داده ايم . به تفاوت دقت کنيد :

Example
حالت اول بدون متد strike حالت دوم با متد strike
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn ) ;
</script>
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.strike ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) sub :

از اين متد برای نمايش يک متغير رشته ای ، به صورت زير نويس استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند تگ < sub > در HTML است .

Syntax stringobject.sub ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn و يک متغير به نام ex ايجاد کرده ايم . در خروجی ابتدا متغير matn را چاپ کرده و متغير ex را به صورت زير نويس برای آن قرار داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  var ex = "Website" ;
  document.write ( matn + ex.sub ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) sup :

از اين متد برای نمايش يک متغير رشته ای ، به صورت انديس ( بالا نويس ) استفاده می شود . عملکرد اين متد همانند تگ < sup > در HTML است .

Syntax stringobject.sup ( )

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای به نام matn و يک متغير به نام ex ايجاد کرده ايم . در خروجی ابتدا متغير matn را چاپ کرده و متغير ex را به صورت انديس برای آن قرار داده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  var ex = "Website" ;
  document.write ( matn + ex.sup ( ) ) ;
</script>
کد
خروجی